Menu pomocnicze

Zawiadomienie o XLV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Walce 21 marca 2022 r.

Z a w i a d o m i e n i e

 o   XLV sesji (nadzwyczajnej) Rady Gminy Walce

 

która odbędzie się w dniu 21 marca 2022 roku (poniedziałek) o godz. 16 00    w sali narad Urzędu Gminy w Walcach z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) zmiany budżetu Gminy Walce na 2022 rok,PDFprojekt zmiana budżetu.pdf (1,58MB)

b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce, PDFprojekt wpf.pdf (1,45MB)

c) zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. " Budowa drogi gminnej w Walcach łączącej drogi powiatowe o numerach 1810 O oraz 1465 O" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, PDFprojekt uchwały ws.zaciągnięcia pożyczki .pdf (1,16MB)

d) udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawach dotyczących świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi,PDFupowaznienie.pdf (211,51KB)

e) współpracy partnerskiej Gminy Walce z Gminą Česká Ves z Republiki Czeskiej.PDFwspółpraca.pdf (211,28KB)

4. Zamknięcie sesji.

 

 

                                                                                 Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                            Mateusz Burczyk

 

 

 

 

 

 

18.03.2022
Przewiń do góryStrzałka do góry