Menu pomocnicze

Charakterystyka gminy

Gmina Walce leży w południowej części województwa opolskiego, razem z czterema innymi gminami wchodząc w skład powiatu krapkowickiego.  Gmina Walce w całości leży na terenie Kotliny Raciborskiej, stanowiącej południowo-wschodnią część Niziny Śląskiej. Krajobraz jednostki stanowią rozległe równiny lub nieznacznie pofałdowane przestrzenie, wykorzystywane rolniczo (grunty orne oraz łąki i pastwiska). Sieć rzeczna na obszarze zajmowanym przez gminę jest dość znacznie rozwinięta – tworzy ją pokrywająca się z północną granicą jednostki rzeka Odra we fragmencie jej środkowego biegu (wraz ze szczególnie cennym przyrodniczo fragmentem starorzecza), stanowiąca jej lewy dopływ rzeka Stradunia, przecinająca południkowo całą gminę, a także liczne strumienie, rowy i kanały odwadniające.

Gmina Walce leży w środku trójkąta, którego wierzchołki tworzą trzy miasta (oddalone od miejscowości Walce o kilkanaście kilometrów) – Krapkowice, Kędzierzyn-Koźle oraz Głogówek. Znaczenie administracyjne, usługowe oraz gospodarcze mają przede wszystkim dwa pierwsze. Opole oddalone jest od stolicy gminy o ok. 35 kilometrów. Także kształt trójkąta otaczającego gminę tworzą trzy drogi znaczenia ponadlokalnego: DK40, DW416 oraz DK45 (odcinek Krapkowice – Większyce). Ostatnia z wymienionych przebiega przez obszar gminy, przechodząc przez centrum wsi Stradunia. Układ komunikacyjny w gminie niemalże w całości opiera się o sieć dróg powiatowych i gminnych. Dostępność komunikacyjną jednostki znacząco obniżają bariery leżące poza jej granicami – brak wschodniej obwodnicy Krapkowic (wydłużenie dojazdu do węzła „Krapkowice” na A4) oraz brak mostu na Odrze w ciągu drogi powiatowej do Zdzieszowic (funkcjonuje przeprawa promowa).

Południowe fragmenty gminy Walce przecina linia kolejowa nr 137 Katowice – Legnica (tzw. „magistrala podsudecka”), łącząca stolicę Górnego Śląska z szeregiem miast południowej części województwa opolskiego (m.in. Głogówek, Prudnik, Nysa, Otmuchów). Położona na niej stacja Twardawa (teren gminy Głogówek) leży niespełna 5 km od centrum wsi Walce. Dla mieszkańców gminy, a zwłaszcza jej północnej części, większe znaczenie ma linia kolejowa nr 136 Kędzierzyn Koźle – Opole Groszowice, stanowiąca fragment ciągu transportowego łączącego Wrocław z Opolem, konurbacją górnośląską, aglomeracją krakowską i południowo-wschodnią częścią Polski. Na położonej niewiele ponad 10 km na północ od centrum Walec stacji Zdzieszowice zatrzymują się pociągi pasażerskie, w tym także dalekobieżne. Zbiorowa komunikacja publiczna na terenie gminy opiera się o kursy prywatnych przewoźników, realizowane głównie mikrobusami. Główną osią komunikacyjną jest kierunek Krapkowice – Kędzierzyn-Koźle przez Walce.

Tradycje historyczne gminy Walce wiążą się głównie z uprawą roli, która dla mieszkańców stanowiła przez lata główne źródło utrzymania. Obecnie nieco ponad 86% obszaru jednostki stanowią grunty o potencjalnym przeznaczeniu rolniczym (głównie grunty orne, łąki, pastwiska, sady), a sama gmina jest obszarem produkcji rolnej, głównie upraw roślinnych. Sprzyja temu profil glebowy, z dominacją gleb klasy IV (określanej jako średnia – 63% ogółu). Jednocześnie obszar gminy, obok 6 innych jednostek z województwa, został zaliczony do obszarów problemowych rolnictwa z uwagi na rozdrobnioną strukturę przestrzenną gospodarstw.

04.05.2022
Przewiń do góryStrzałka do góry