Menu pomocnicze

LIKWIDACJA INDYWIDUALNYCH WYSOKOEMISYJNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA W GMINIE WALCE

Gmina Walce przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza oraz ze środków budżetu Gminy Walce realizuje projekt pn. „Likwidacja indywidualnych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w Gminie Walce”. Projekt polega na likwidacji i wymianie indywidualnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Walce, a jego głównym celem jest obniżenie poziomu zanieczyszczeń powietrza. Potrzeby w zakresie wymiany kotłów oszacowano na podstawie przeprowadzonej ankietyzacji na obszarze gminy.

Nabór wniosków dotyczy wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym, na źródła ciepła bardziej ekologiczne tj.:

  1. kondensacyjny kocioł gazowy wraz z przyłączeniem do sieci gazowej;
  2. kondensacyjny kocioł gazowy;
  3. kocioł na biomasę;
  4. pompę ciepła wspomaganą instalacją fotowoltaiczną;
  5. pompę ciepła.

Beneficjentami przedmiotowych dotacji mogą być osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonych w granicach administracyjnych Gminy Walce.

Maksymalne dofinansowanie ww. przedsięwzięć wynosi odpowiednio:

Lp.

Rodzaj nowego źródła

Koszt kwalifikowany inwestycji (w zł.)

Dofinansowanie z RPO

Budżet gminy

Łączne dofinansowanie

1

kocioł na biomasę

15 000,00

5 100,00

2 000,00

7 100,00

2

piec gazowy (gaz lpg)

20 000,00

6 800,00

2 000,00

8 800,00

3

piec gazowy (gaz sieciowy)

20 000,00

6 800,00

2 000,00

8 800,00

4

pompa ciepła

25 000,00

8 500,00

2 000,00

10 500,00

5

pompa ciepła + panele fv

50 000,00

17 000,00

2 000,00

19 000,00

W pierwotniej wersji wniosek przewidywał wymianę 60 kotłów węglowych na źródła ciepła bardziej ekologiczne. Ze względu na dynamiczną sytuację na rynku i ciągłe zmiany cen paliw oraz szereg sygnałów wskazujących na opóźnienia w podłączaniu beneficjentów do sieci gazowej z winy operatora sieci, sytuacja w projekcie również ulegała zmianom. Część beneficjentów końcowych całkowicie zrezygnowała z udziału w projekcie.

W związku z powyższą sytuacją Wójt Gminy Walce ogłosił nabór uzupełniający wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań obejmujących likwidację i wymianę indywidualnych źródeł ciepła w ramach projektu pn. „Likwidacja indywidualnych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w Gminie Walce”.  

W 2021 roku zrealizowano 19 umów o udzielenie dotacji na wymianę źródła ciepła (6 na biomasę, 3 pompy ciepła, 10 pomp ciepła z panelami fotowoltaicznymi).

W bieżącym roku planuje się podpisać pozostałe umowy na wymianę kotłów na biomasę, pompy ciepła częściowo w połączeniu z instalacją fotowoltaiczną oraz podłączenia budynków do sieci gazowej.

Na dzień dzisiejszy mieszkańcom Gminy wypłaciliśmy dotacje w łącznej wysokości 264 100,00 zł, w tym: 226 100,00 zł - środki pochodzące z Unii Europejskie, 38 000,00 zł - środki z budżetu Gminy Walce.

 

17.05.2022
Przewiń do góryStrzałka do góry