Menu pomocnicze

Ogłoszenie o zakończeniu konsultacji społecznych projektu "Strategii Rozwoju Gminy Walce na lata 2022-2030"

Walce, 03.06.2022 r.

 

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
PROJEKTU ROZWOJU STRATEGII ROZWOJU GMINY WALCE NA LATA 2022-2030

 

 1. Podstawa prawna.
 2. Przedmiot konsultacji społecznych
 3. Podmiot konsultacji społecznych
 4. Cel konsultacji społecznych
 5. Organizacja konsultacji społecznych, w tym terminy i wykorzystane formy konsultacji
 6. Przebieg i podsumowanie konsultacji społecznych

 

 1. Podstawa prawna

Konsultacje prowadzono na podstawie Uchwały nr XXXVIII/306/2021 Rady Gminy Walce z dnia 28 października 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu "Strategii Rozwoju Gminy Walce na lata 2022-2030", w tym trybu konsultacji, Uchwały nr XXIV/150/04 Rady Gminy w Walcach z dnia 12 listopada 2004 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Walce, a także Zarządzenia nr OR.0050.44.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Walce na lata 2022-2030.

 

 1. Przedmiot konsultacji społecznych

Przedmiotem prowadzonych konsultacji społecznych był projekt Strategii Rozwoju Gminy Walce na lata 2022-2030.

 

 1. Podmiot konsultacji społecznych

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Walce na lata 2022-2030 podlegał konsultacjom:

1) z mieszkańcami gminy Walce,

2) z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, w szczególności z działającymi na terenie gminy Walce organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami,

3) z sąsiednimi gminami – Głogówek, Reńska Wieś, Krapkowice, Zdzieszowice, a także z ich związkami,

4) ze Związkiem Międzygminnym Czysty Region,

5) ze Stowarzyszeniem Kraina św. Anny (Lokalna Grupa Działania),

6) ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Pradziad,

7) ze Stowarzyszeniem Aglomeracja Opolska,

8) z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

 

 1. Cel konsultacji społecznych

Celem konsultacji społecznych było zapoznanie mieszkańców z projektem Strategii Rozwoju Gminy Walce na lata 2022-2030 oraz poznanie opinii, zebranie uwag i propozycji zmian w zakresie projektu tegoż dokumentu.

 

 1. Organizacja konsultacji

Zarządzenie nr OR.0050.44.2022 Wójta Gminy Walce w sprawie konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Walce na lata 2022-2030 zostało wydane dnia 14 kwietnia 2022 r.

Informacja o konsultacjach, terminie i sposobie przekazywania uwag do projektu strategii oraz terminie i miejscu spotkań konsultacyjnych, zgodnie z założeniami określonymi w zarządzeniu, wraz z dokumentacją dotycząca przedmiotu konsultacji, była dostępna od dnia 22 kwietnia 2022 r.:

1) na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Walcach,

2) na stronie internetowej gminy Walce https://walce.pl/

3) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Walcach http://bip.walce.pl/

Konsultacje były prowadzone w terminie od 22 kwietnia do 27 maja 2022 r. Konsultacje realizowano w następujących formach:

1) pisemnej – poprzez przesłanie pism / wniosków o wydanie opinii do samorządów i instytucji, które zostały wymienione wyżej w podmiotach konsultacji społecznych w pkt. 3)-8);

2) pisemnej oraz za pomocą poczty elektronicznej – uwagi i opinie do projektu strategii można było składać pisemnie za pomocą wypełnionego i podpisanego formularza według wzoru opublikowanego wraz z projektem strategii w terminie wskazanym wyżej w następujący sposób:

a) w siedzibie Urzędu Gminy w Walcach, ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce, poprzez złożenie na Dzienniku Podawczym,

b) pocztą na adres Urzędu Gminy w Walcach, ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce,

c) za pomocą poczty elektronicznej na adres: ug@walce.pl lub poprzez system ePUAP, adres skrytki Urzędu Gminy w Walcach: /ugwalce/skrytka - za ważne uznawano stanowiska przesłane w postaci skanu podpisanego formularza zgłaszania uwag lub dokumentu podpisanego elektronicznie (za pomocą podpisu zaufanego, bezpiecznego kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego z edowodu); rekomendowane było dołączenie tożsamej wersji edytowalnej dokumentu np. w formacie .doc, .rtf;

3) spotkania publicznego – spotkanie konsultacyjne zostało zaplanowane w dniu 10 maja 2022 r. (wtorek) o godzinie 10:00 w formie zdalnej (ze względu na sytuację epidemiczną). Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu były zobligowane do zgłoszenia chęci swojego uczestnictwa z wykorzystaniem poczty elektronicznej na adres ug@walce.pl w terminie do dnia 5 maja 2022 r. (czwartek). Na spotkanie zaproszeni byli też wszyscy radni, jednak dotyczyła ich taka sama procedura zgłoszeniowa jak pozostałych mieszkańców.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie i podsumowanie wyników konsultacji była Pani Grażyna Szczepanek, Zastępca Kierownika Referatu Infrastruktury i Inwestycji ds. Funduszy Zewnętrznych i Planowania Rozwoju w Urzędzie Gminy w Walcach, ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce, tel. 77 4667 545, email: grazyna.szczepanek@walce.pl. Przewodziła ona komisji ds. konsultacji z mieszkańcami, powołanej przez Wójta Gminy Walce. Prace wspierali eksperci zewnętrzni, zgodnie z podpisaną przez gminę umową na świadczenie usługi doradczej.

 

 1. Przebieg i podsumowanie społecznych

W całym okresie trwania konsultacji mieszkańcy i inni interesariusze mieli możliwość zgłaszania uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy Walce na lata 2022-2030. W terminie do 27 maja 2022 r. włącznie wpłynęły:

 • formularz z uwagami przedstawionymi przez Biuro Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska,
 • pismo w sprawie zaopiniowania projektu strategii od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach,
 • pismo w sprawie zaopiniowania projektu strategii od Związku Międzygminnego „Czysty Region”.

Szczegółowe zestawienie uwag wraz z informacją o wynikach konsultacji i z uzasadnieniem uwzględnienia lub braku uwzględnienia poszczególnych uwag i opinii zgłoszonych w trakcie konsultacji zawiera tabela nr 1. Zamieszczono w niej również propozycje Zarządu Województwa Podkarpackiego zgłoszone w ramach odrębnej procedury opiniowania.

Na spotkanie konsultacyjne nie wpłynęły zgłoszenia, dlatego spotkanie otwarto i ze względu na brak uczestników zakończono.

 

Tabela 1. Podsumowanie uwag zgłoszonych w toku konsultacji społecznych wraz ze stanowiskiem gminy/rozstrzygnięciem.

Data wpływu

Interesariusz

Część dokumentu, do którego odnosi się uwaga

Treść uwagi

Uzasadnienie wnioskodawcy

Rozstrzygnięcie/stanowisko gminy

29.04.2022

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

1. Na Hydroportalu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (https://wody.isok.gov.pl) zostały opublikowane mapy zagrożenia powodziowego (MZP) i mapy ryzyka powodziowego (MRP), wyznaczone w ramach II cyklu planistycznego. Wspomniane mapy jako oficjalne dokumenty, stanowią podstawę do podejmowania działań związanych z planowaniem przestrzennym i zarządzaniem kryzysowym.

2. Materiały, o których mowa wyżej zostały przekazane na ręce Wójta Gminy przez ministra właściwego ds. gospodarki wodnej w listopadzie 2020 r.

3. W celu zapewnienie ochrony ludności i mienia przed powodzią, zgodnie z art. 166 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne, obszary szczególnego zagrożenia powodzią uwzględnia się m.in. w strategii rozwoju gminy.

Dokument zawiera dedykowany podrozdział Kwestie wodne a Strategia Rozwoju Gminy Walce na lata 2022-2030, zawierający m.in. opis i mapy obszarów szczególnego zagrożenia powodzią.

4.05.2022

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska

Obszary strategicznej interwencji, str. 93

Zapis przed zmianą:

„OSI Subregion Aglomeracja Opolska (AO). Jest to jeden z 18 miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich (MOF) w Polsce. Obejmuje miasto Opole i powiązane z nim funkcjonalnie (ekonomicznie, społecznie, komunikacyjnie, infrastrukturalnie, środowiskowo) miasta i wsie, w tym gminę Walce, które według strategii regionalnej będą wspierane jako ośrodek tracący funkcje społeczno-gospodarcze. AO stanowi zwarty przestrzennie kompleks terytorialny, skupiający jednostki posiadające wspólne systemy (organizacyjne - Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska - oraz techniczne) oraz wspólne cele rozwojowe, odznaczający się wysokim poziomem urbanizacji, koncentracją funkcji administracyjnych, przemysłowych, usługowych i mieszkalnictwa. Wyróżnia się jako obszar największej w regionie koncentracji potencjału społeczno-gospodarczego i problemów na styku społeczeństwo – gospodarka – środowisko. Traktowany jest jako podstawowy ośrodek rozwoju, a dedykowane działania mają doprowadzić do zwiększeni jego konkurencyjności i w konsekwencji wzmocnienia całego województwa”.

Zapis po zmianie:

„OSI Subregion Aglomeracja Opolska (AO). Jest to jeden z 18 miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich (MOF) w Polsce. Obejmuje miasto Opole i powiązane z nim funkcjonalnie (ekonomicznie, społecznie, komunikacyjnie, infrastrukturalnie, środowiskowo) miasta i wsie, w tym gminę Walce, które według zapisów Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego „Opolskie 2030” będą wspierane jako ośrodek tracący funkcje społeczno-gospodarcze. Subregion Aglomeracja Opolska stanowi zwarty przestrzennie kompleks terytorialny, skupiający jednostki posiadające wspólne systemy (organizacyjne i techniczne - Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska) oraz wspólne cele rozwojowe. To obszar odznaczający się wysokim poziomem urbanizacji, koncentracją funkcji administracyjnych, przemysłowych, usługowych i mieszkalnictwa. Wyróżnia się jako obszar największej w regionie koncentracji potencjału społeczno-gospodarczego i problemów na styku społeczeństwo – gospodarka – środowisko. Traktowany jest jako podstawowy ośrodek rozwoju, a dedykowane działania mają doprowadzić do zwiększeni jego konkurencyjności i w konsekwencji wzmocnienia całego województwa. Wspólne cele rozwojowe obszaru Aglomeracji Opolskiej ustalane zostaną w strategii ponadlokalnej”.

Doprecyzowanie redakcyjne. Proponuje się redakcję tekstu i wskazanie zapisów adekwatnych dla obszaru Aglomeracji Opolskiej i odrębnie dla struktur formalnych tj. Stowarzyszenia.

Uwaga uwzględniona. Zapis po korekcie:

„OSI Subregion Aglomeracja Opolska. Jest to jeden z 18 miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich (MOF) w Polsce. Obejmuje miasto Opole i powiązane z nim funkcjonalnie (ekonomicznie, społecznie, komunikacyjnie, infrastrukturalnie, środowiskowo) miasta i wsie, w tym gminę Walce, które według Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego Opolskie 2030 będą wspierane jako ośrodek tracący funkcje społeczno-gospodarcze. Subregion Aglomeracja Opolska stanowi zwarty przestrzennie kompleks terytorialny, skupiający jednostki posiadające wspólne systemy (organizacyjne - Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska - oraz techniczne) oraz wyzwania rozwojowe. To obszar odznaczający się wysokim poziomem urbanizacji, koncentracją funkcji administracyjnych, przemysłowych, usługowych i mieszkalnictwa. Wyróżnia go największa w regionie koncentracja potencjału społeczno-gospodarczego i problemów na styku społeczeństwo – gospodarka – środowisko. Traktowany jest jako podstawowy ośrodek rozwoju, a dedykowane działania mają doprowadzić do zwiększeni jego konkurencyjności i w konsekwencji wzmocnienia całego województwa. Wspólne cele rozwojowe obszaru Aglomeracji Opolskiej ustalane zostaną w strategii ponadlokalnej”.

27.05.2022

Związek Międzygminny „Czysty Region”

(…) Zwracamy się z prośbą o ujęcie Związku Międzygminnego „Czysty Region” jako partnera w punkcie 2.2.8 Tabeli nr 4 Kierunki działań, oczekiwane rezultaty planowanych działań i wskaźniki ich osiągnięcia, podmioty odpowiedzialne – w ramach obszaru strategicznego 2. PRZESTRZEŃ, INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO – Poprawa świadomości ekologicznej społeczeństwa i kształtowanie postaw prośrodowiskowych.

Związek realizuje na terenie gminy działania edukacyjne, które mają na celu zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy oraz wykształcenie zachowań prośrodowiskowych. Działania te mają wpływ na założone wskaźniki osiągnięcia rezultatów, w tym wzrost odpadów zbieranych selektywnie

Uwaga uwzględniona. Uzupełniono katalog partnerów o Związek Międzygminny „Czysty Region”.

27.05.2022

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach

Str. 23 Analiza SWOT, Tab. 2, część dot. słabych stron i barier rozwojowych: „Zły stan dróg powiatowych na terenie gminy – obniżenie poziomu bezpieczeństwa oraz atrakcyjności gminy dla mieszkańców i biznesu;” w kontekście str. 15 Wniosków z diagnozy społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy Walce pkt. 7) poziom bezpieczeństwa publicznego: „Gminę Walce charakteryzuje wysoki poziom bezpieczeństwa publicznego, co potwierdzają statystyki [...] zdarzeń drogowych. [...] W zakresie bezpieczeństwa na drogach największy problem stanowi wzrastające natężenie ruchu na odcinku DK45, przecinającym centrum Straduni. […] Drogi lokalne wykorzystywane są ponadto jako objazd dla samochodów osobowych i ciężarowych w przypadku zatorów na głównych ciągach komunikacyjnych (co przy braku ich dostosowania do takiej intensywności ruchu i tonażu pojazdów prowadzi dodatkowo do pogorszenia stanu infrastruktury).”

Wykreślenie stwierdzenia

zły stan dróg powiatowych

oraz „obniżenie poziomu bezpieczeństwa”.

Proponuje się zastąpienie użytej treści w następujący sposób:

Pogarszający się stan dróg lokalnych na terenie gminy”.

W analizie SWOT zdiagnozowano po stronie słabych stron i barier rozwojowych m.in. zły stan dróg powiatowych i obniżony poziom bezpieczeństwa. Jednak wg wniosków z zawartej w dokumencie diagnozy, popartych – jak zapisano – danymi statystycznymi wynika, że statystyki zdarzeń drogowych świadczą o wysokim poziomie bezpieczeństwa. Ponadto, w diagnozie literalnie wskazano, że kluczowym czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo na drogach jest wzrastające natężenie ruchu na odcinku drogi krajowej przebiegającej przez gminę, nie zaś na drogach powiatowych. W odniesieniu do dróg lokalnych (jeśli autorzy za takie uznali również drogi powiatowe) wskazano, że stan tych dróg, na skutek objazdów i towarzyszącego im wzmożonego ruchu, prowadzi do ich degradacji, tj. „pogorszenia stanu infrastruktury”. Zauważa się, że stwierdzenie to nie jest tożsame z użytym w analizie SWOT stwierdzeniem „zły stan dróg powiatowych”, które nie ma potwierdzenia w zapisach diagnozy.

Analiza SWOT jest analizą strategiczną. Jej wyniki zależą od składu zaangażowanego zespołu, a także czasu realizacji. Zawarta w dokumencie strategii analiza jest wynikiem pracy warsztatowej zespołu składającego się z przedstawicieli wspólnoty lokalnej (urzędnicy, przedsiębiorcy, liderzy lokalni, przedstawiciele organizacji społecznych itp.), dlatego nie będzie zasadniczo zmieniana. Jednocześnie uwzględniając myśl zawartą w uwadze, zdecydowano o modyfikacji zapisu w następujący sposób: „Zły stan dróg powiatowych na terenie gminy – obniżenie atrakcyjności gminy dla mieszkańców i biznesu oraz potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników ruchu”. Jednocześnie gmina zwraca uwagę, że kolejnym punktem w ramach analizy jest stwierdzenie: „Przebieg DK45 przez centrum miejscowości Stradunia – występowanie uciążliwości związanych z dużym natężeniem ruchu samochodowego, na czele z drganiami, hałasem, emisją spalin oraz zagrożeniem dla pieszych i rowerzystów”. Nie występuje tym samym brak spójności zapisów strategii.

 

 

Str. 24 Analiza SWOT, Tab. 2, część dot. szans: „Potencjał pogłębiania się procesów współpracy, w szczególności z wykorzystaniem możliwości wynikających z partnerstwa polsko-niemieckiego

(nowe instrumenty i platformy służące pogłębianiu współpracy, dedykowane fundusze itp.)”.

Proponuje się rozszerzenie istniejącego zapisu poprzez dopisanie: „[…] a także z sąsiednimi samorządami i stowarzyszeniami (np. Aglomeracja Opolska)”.

Zapis sugeruje, że szczególny potencjał rozwojowy gmina upatruje w możliwościach wynikających z partnerstwa polsko-niemieckiego. Jednocześnie w analizie SWOT po stronie zagrożeń zaznacza się brak wpływu samorządu gminnego na np. infrastrukturę drogową. Pominięto natomiast kwestię szans wynikających ze współpracy z sąsiednimi samorządami oraz w ramach stowarzyszeń tj. Aglomeracja Opolska, które stwarzają potencjał rozwojowy, służą wypracowywaniu wspólnych rozwiązań, partycypacji w realizacji wspólnych inwestycji, pozyskiwaniu środków zewnętrznych i innym.

Uwaga uwzględniona. Stanowi ona trafne uzupełnienie wskazanej już w analizie SWOT szansy, która jednocześnie znalazła odzwierciedlenie w planie operacyjnym, gdzie Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska wskazywana jest jako ważny partner przy realizacji wielu zadań. Finalne brzmienie: „Potencjał pogłębiania się procesów współpracy, w szczególności z wykorzystaniem możliwości wynikających z partnerstwa polsko-niemieckiego oraz z sąsiednimi samorządami i ich stowarzyszeniami, jak np. Aglomeracja Opolska (nowe instrumenty i platformy służące pogłębianiu współpracy, dedykowane fundusze itp.)”.

12.05.2022

Zarząd Województwa Opolskiego

(…)

W projekcie zamieszczono zestawienie tabelaryczne wskazujące na spójność zidentyfikowanych celów z zapisami Strategii Opolskie 2030, co pozwala stwierdzić, że ta spójność jest zachowana. Sugeruje się jednak dostosowanie tabeli (str. 98-99) do „obszaru zadruku” tak, aby wszystkie kolumny były widoczne.

Dodatkowo zwraca się uwagę na tytuł strategii wojewódzkiej: Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego Opolskie 2030. W tytule nie stosuje się cudzysłowu, ani myślnika – prosimy o korektę pisowni w projekcie strategii.

(…)

Tabela 8. Zgodność Strategii Rozwoju Gminy Walce na lata 2022-2030 z wytycznymi i założeniami zawartymi w wybranych dokumentach wyższego rzędu jest w pełni widoczna w bazowym pliku WORD. Prawdopodobnie przy zapisie dokumentu do wersji PDF nastąpiło przesunięcie.

Skorygowano tytuł strategii wojewódzkiej w ramach całego projektu dokumentu zgodnie z sugestią.

 

Autopoprawki

Tabela 11. Inwestycje kluczowe wraz z szacowanymi ramami i potencjalnymi źródłami finansowania

Uwzględnienie inwestycji:

1. Budowa budynku przedszkole-żłobek w miejscowości Walce ul. Mickiewicza, koszt 8 mln.

2. Przebudowa drogi transportu rolnego w Brożcu. Koszt 1 mln zł

3. Przebudowa drogi transportu rolnego Kromołów-Brożec. Koszt 500 tys. zł

4. Przebudowa drogi transportu rolnego w Rozkochowie. Koszt 500 tys. zł

5. Przebudowa drogi transportu rolnego Stradunia-Kamionka (aktualnie droga powiatowa, możliwe przejęcie). Koszt 500 tys. zł

Korekta nazwy miejscowości w ramach zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Stradunia – Mechnice" na „Mechnica".

Drobne poprawki edycyjno-redaktorskie (aktualizacja spisu treści, likwidacja pojedynczych liter na końcach wierszy itp.), bez wpływu na treści merytoryczne.

Inwestycje zostały uwzględnione również na Rysunku 11. Schematyczne rozmieszczenie kluczowych zamierzeń inwestycyjnych gminy Walce do 2030 r.

Uwzględnienie brakujących inwestycji, które wpisują się w określone wcześniej cele rozwojowe i kierunki działań.

Poprawna odmiana nazwy miejscowości.

 

 

 

Załącznik do sprawozdania:

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Walce na lata 2022-2030 uwzględniający uwagi przekazane w toku konsultacji społecznych (i procedury opiniowania przez Zarząd Województwa Opolskiego).

 

Informacja dodatkowa:

W związku z nowymi uregulowaniami wynikającymi ze zmiany ustawy o samorządzie gminnym, wystąpiono do Zarządu Województwa Opolskiego o wydanie opinii do projektu Strategii Rozwoju Gminy Walce na lata 2022-2030 w zakresie sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji dotyczących kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju województwa. Opinia została wyrażona w formie Uchwały Nr 7011/2022 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 10 maja 2022 r. Zarząd wydał opinię pozytywną. Jednocześnie przedstawił swoje propozycje zmian, które zostały uwzględnione w tabeli nr 1.

 

 

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech


PDFsprawozdanie.pdf (838,62KB)

PDFSRGW na lata 2022-2030.pdf (5,74MB)

03.06.2022
Przewiń do góryStrzałka do góry