Menu pomocnicze

Zawiadomienie o XLIX sesji Rady Gminy Walce 29 czerwca 2022 r.

Z a w i a d o m i e n i e

 

 o   XLIX sesji Rady Gminy Walce

 

która odbędzie się w dniu 29 czerwca 2022 roku (środa) o godz. 15 30    w sali narad Urzędu Gminy w Walcach z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej

5. Raport o stanie Gminy Walce za rok 2021:

        a) debata nad raportem o stanie Gminy Walce za rok 2021;

        b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Walce wotum zaufania. PDFprojekt ws. wotum zaufania.pdf (254,15KB)

6. Przeprowadzenie procedury absolutoryjnej:

        a) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Walce za rok 2021 oraz informacja  o stanie mienia Gminy Walce;

       b)  sprawozdanie finansowe;

       c)  opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu;

       d)  podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Walce za 2021 rok; PDFprojekt ws.rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego.pdf (671,37KB)
       e)  stanowisko Komisji Rewizyjnej;
       f)   zapoznanie się z opinią RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej;
       g)  podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Walce. PDFprojekt ws.udzielenia absolutorium.pdf (739,85KB)

7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

       a) zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Walce sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku; PDFprojekt ws.zatwierdzenia bilansu Gminy Walce.pdf (1,26MB)

      b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach za rok 2021;PDFprojekt ws.zatwierdzenia sprawozdania SPOZ w Walcach.pdf (1,31MB)

       c) zmiany budżetu Gminy Walce na 2022 rok;PDFprojekt zmiana budzetu 2022 r..pdf (6,62MB)

       d) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce;PDFprojekt ws.zmiany wpf.pdf (2,31MB)

       e) zmian w uchwale o utworzeniu Publicznego Żłobka w Walcach, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Walce oraz nadanie mu   

          statutu; PDFprojekt ws.żłobka.pdf (527,25KB)

       f)  wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości PDFprojekt ws.zgody na zbycie nieruchomości.pdf (583,17KB)

       g) wyrażenia stanowiska dotyczącego koncepcji zadania pn. " Droga zbiorcza aktywizacji terenów inwestycyjnych Stradunia-Walce"; PDFprojekt koncepcja drogi.pdf (1,32MB)

8. Interpelacje, zapytania.

9. Wolne wnioski i informacje.

10. Zamknięcie sesji.

                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                   Mateusz Burczyk

22.06.2022
Przewiń do góryStrzałka do góry