Menu pomocnicze

Zawiadomienie o LII sesji Rady Gminy Walce 28 września 2022 r.

Z a w i a d o m i e n i e
o

LII sesji Rady Gminy Walce

która odbędzie się w dniu 28 września 2022 roku (środa) o godz. 16 00    w sali narad Urzędu Gminy w Walcach z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji.

4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) zmiany budżetu Gminy Walce na 2022 rok, PDFprojekt ws.zmiany budżetu na 2022 r.pdf (1,29MB)

b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce, PDFprojekt ws.zmiany wpf.pdf (1,69MB)

c) udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, PDFprojekt dot.dotacji na prace konserwatorskie.pdf (766,11KB)

d) zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia i poboru opłaty targowej na terenie gminy Walce PDFprojekt uchwały ws.opłaty targowej.Kopia.pdf (331,02KB)

e) zmieniająca uchwałę nr XLV/360/2022 Rady Gminy Walce z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej w Walcach łączącej drogi powiatowe o numerach 1810 O oraz 1465 O” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, PDFprojekt ws.pożyczki na budowę drogi.pdf (884,39KB)

f) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Grocholub”, PDFprojekt ws.pożyczki OSP Grocholub.pdf (841,21KB)

g) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok, PDFprojekt ws.podatku od nieruchomości.pdf (687,85KB)

h) przyjęcia "Programu ochrony środowiska dla Gminy Walce na lata 2022-2025   z perspektywą do roku 2029",  PDFprojekt uchwały w sprawie przyjęcia POŚ.Kopia.pdf (7,40MB)

i) przedłużenia umowy najmu PDFprojekt ws.przedłużenia umowy najmu.pdf (1,21MB)

j) wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 7 lat w drodze przetargu, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Walce, działki nr 321 w Rozkochowie PDFProjekt ws.zgody na dzierżawę.pdf (616,51KB)

k) szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Walcach, PDFprojekt ws. zasad odpłatności COM.pdf (1,31MB)

l) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022 – 2024, PDFprojekt ws. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziała Przemocy .pdf (6,32MB)

m) zmiany regulaminu określającego wysokość stawek, dodatków i innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Walce, PDFprojekt ws.zmiany regulaminu określającego wysokość stawek .pdf (602,79KB)

n) określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Walce na rok szkolny 2022/2023, PDFprojekt ws. średniej ceny jednostek paliwa.pdf (489,86KB)

o) wniosku z dnia 23 czerwca 2022 roku. PDFprojekt ws.wniosku Kominki i Piece.pdf (805,41KB)

6. Interpelacje, zapytania.

7. Wolne wnioski i informacje.

8. Zamknięcie sesji.

 

                                                                         

                                                                                        Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                   Mateusz Burczyk

21.09.2022
Przewiń do góryStrzałka do góry