Menu pomocnicze

LI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce w dniu 26 września 2022 roku

 

Protokół Nr LI/2022

z LI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Walce

w dniu 26 września 2022 roku

LI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce odbyła się dnia 26 września 2022 roku. Sesja rozpoczęła się o godzinie 15:59.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

          Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Walce pan Mateusz Burczyk, który przewodniczył obradom.  

       Przewodniczący powitał wszystkich obecnych oraz poinformował, że zgodnie z art.20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

         Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że w obradach sesji uczestniczy 14 radnych na ustawowy skład rady 15 radnych. Nieobecni radni to pan Dawid Dudek.  Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.      

        Imienny wykaz głosowań radnych na LI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Walce stanowi załącznik do protokołu.

          2. Przedstawienie porządku obrad.

        Przewodniczący Rady przekazał, iż sesja została zwołana na wniosek wójta oraz odczytał proponowany porządek obrad. Następnie zapytał czy ktoś z radnych chce zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku.

        Rada Gminy Walce obradowała na LI Nadzwyczajnej Sesji według następującego porządku obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) zmiany budżetu Gminy Walce na 2022 rok;;
4. Zamknięcie sesji.       

3. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a)  zmiany budżetu Gminy Walce na 2022 rok;
      Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał, czy są pytania do projektu uchwały.
      Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie
       
W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła nr LI/399/2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2022 rok.

4. Zamknięcie sesji.

      Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad LI sesji został zrealizowany oraz zamknął posiedzenie o godzinie 16:02.

      Na tym protokół zakończono.        

 

     Protokół sporządziła                                                                 Przewodniczący Rady Gminy

      

        Sabina Schady                                                                               Mateusz Burczyk                                 

 

                                                        

03.10.2022
Przewiń do góryStrzałka do góry