Menu pomocnicze

Zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce
Sekretariat, I piętro, pokój 10

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

 • przedsiębiorca zamierzający prowadzić działalność w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami;
 • gminne jednostki organizacyjne prowadzące działalność w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie własnej gminy nie mają obowiązku uzyskania zezwolenia, ale muszą spełniać warunki wymagane przy jego udzielaniu.

Godziny przyjmowania klientów:

 • poniedziałek 8:00 – 16:00
 • wtorek - piątek 7:15 - 15:15

Uwagi:
Wójt Gminy Walce jest właściwy do wydania zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, w przypadku świadczenia usług na terenie Gminy Walce.

Opłaty:
Opłata skarbowa

 • od udzielenia zezwolenia - 616 zł
 • od zmiany zezwolenia - 308 zł
 • od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej)

Opłatę można wpłacić w Kasie Urzędu Gminy lub bezgotówkowo na rachunek bankowy: Gmina Walce Bank Spółdzielczy Krapkowice Oddział Walce 14 8884 0004 2002 0212 8368 0125.

Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą złożenia wniosku. 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Termin załatwienia sprawy - w ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej
w ciągu dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku. Do wyżej określonego terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego).

 

Tryb odwoławczy:

 • odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu ul. Oleska 19A, 45-052 Opole za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji;
 • w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję;
 • z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. 


Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
 • Uchwała nr XVIII/118/2012 Rady Gminy Walce z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Walce;
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt;
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 

Wymagane wnioski i dokumenty:

 • wniosek o wydanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami;
 • dokument potwierdzający zarejestrowanie działalności gospodarczej w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami;
 • dokumenty rejestracyjne pojazdów przystosowanych do transportu zwierząt
  z aktualnymi badaniami technicznymi;
 • decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii stwierdzająca spełnienie wymagań weterynaryjnych określonych dla środka transportu zwierząt;
 • w przypadku dysponowania pojazdem zarejestrowanym na podmiot inny niż wnioskodawca, dokument poświadczający prawo do dysponowania sprzętem samochodowym (np. umowa leasingu, umowa użyczenia, dzierżawy itp.);
 • dokument potwierdzający możliwość przekazania wyłapanych z terenu Gminy Walce zwierząt do schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz wskazanie lokalizacji schroniska;
 • dokument potwierdzający zapewnienie opieki weterynaryjnej dla wyłapywanych i transportowanych zwierząt z określeniem lokalizacji punktów takiej opieki;
 • dokumenty potwierdzające doświadczenie w pracy polegającej na opiece nad zwierzętami lub dokumenty potwierdzające dysponowanie kadrą przeszkoloną
  w zakresie postępowania ze zwierzętami;
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, na której będą przetrzymywane wyłapane zwierzęta przed przewiezieniem do schroniska;
 • zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych oraz braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczanie zdrowotne lub społeczne. Ww. oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ”Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań;
 • potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

  DOCWniosek o wydanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Walce.doc (54,00KB)

31.10.2022
Przewiń do góryStrzałka do góry