Menu pomocnicze

Zawiadomienie o LV sesji Rady Gminy Walce 30.11. 2022 r.

Z a w i a d o m i e n i e
o

LV sesji Rady Gminy Walce

która odbędzie się w dniu 30 listopada 2022 roku (środa) o godz. 16:00    w sali narad Urzędu Gminy w Walcach z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji.

4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a)    zmiany budżetu Gminy Walce na 2022 rok; PDFprojekt ws.zmiany budżetu.pdf (628,78KB)

b)    zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce; PDFprojekt uchwały ws.zmiany wpf.pdf (4,31MB)

c)    ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok; PDFprojekt podatek śr.transportowe.pdf (1,69MB)

d)    uchwalenia Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Walce na lata 2022-2037;PDFZałącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Walce 1.pdf (3,90MB)  PDFprojekt ws.aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia.pdf (330,50KB)
e)    przyjęcia " Rocznego programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok"; PDFprojekt ws.przyjęcia Rocznego programu współpracy.pdf (3,90MB)

f)    zawarcia kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą;PDFprojekt ws.zawarcia kolejnej umowy najmu.pdf (578,38KB)

g)   wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego Gminy Zdzieszowice z Gminą Walce.PDFprojekt ws.porozumienia międzygminnego.pdf (411,53KB)

6. Interpelacje, zapytania.

7. Wolne wnioski i informacje.

8. Zamknięcie sesji.

 

 

                                                                              

                                                                                 Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                          Mateusz Burczyk

24.11.2022
Przewiń do góryStrzałka do góry