Menu pomocnicze

Zawiadomienie o LVII Sesji Rady Gminy Walce 28.12. 2022 r.

Z a w i a d o m i e n i e
o

LVII sesji Rady Gminy Walce

która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2022 roku (środa) o godz. 9:00    w sali narad Urzędu Gminy w Walcach z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji.

4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) zmiany budżetu Gminy Walce na 2022 rok;

b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce;

c) wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce;

d) uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2023 rok;

e) zmieniająca uchwałę nr XLV/360/2022 Rady Gminy Walce z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej w Walcach łączącej drogi powiatowe o numerach 1810 O oraz 1465 O” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; 

f) szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt i świadczone usługi w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Walcach; PDFprojekt odpłatność COM.pdf (2,59MB)

g) nadania nazwy ulicy;PDFprojekt ws.nadania nazwy ulicy.pdf (854,47KB)

h) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości;PDFprojekt ws.wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.pdf (601,68KB)

i) zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Gminnemu Zespołowi Oświaty w Walcach.PDFprojekt ws.statutu.pdf (418,92KB)

6. Interpelacje, zapytania.

7. Wolne wnioski i informacje.

8. Zamknięcie sesji.

 

                                                                         

                                                                                                 Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                         Mateusz Burczyk

21.12.2022
Przewiń do góryStrzałka do góry