Menu pomocnicze

Zawiadomienie o LVIII Sesji Rady Gminy Walce 6.02.2023 r.

Z a w i a d o m i e n i e

o

LVIII sesji Rady Gminy Walce

która odbędzie się w dniu 6 lutego 2023 roku (poniedziałek) o godz. 16:00  w sali narad Urzędu Gminy w Walcach z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.

5. Sprawozdania z działalności komisji Rady Gminy Walce.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) zmiany budżetu Gminy Walce na 2023 rok PDFUchwała nr LVIII z dnia 06.02.2023 r.pdf (2,69MB) PDFUzasadnienie do projektu.pdf (3,37MB)

b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce PDFUchwała nr LVIII - WPF.pdf (3,78MB)

c) zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Walce PDFprojekt ws.zmiany uchwały ws.Regulaminu utrzymania czystości .pdf (491,25KB)

d) określenia górnej stawki opłaty za usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych PDFprojekt.górnej stawki opłaty za opróżnianie zbiorników.pdf (666,16KB)

e) ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego PDFprojekt ws.ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.pdf (712,62KB)

f) zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej 107529 O PDFprojekt ws.zaliczenia i ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej.pdf (1,31MB)

g) zawarcia umowy najmu z dotychczasowym najemcą PDFprojekt ws.zawarcia umowy najmu .pdf (843,57KB)

h) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 PDFprojekt ws.podwyższenia kryterium dochodowego.pdf (739,62KB)

i) ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu do rozliczenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu uczniów i dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Walce PDFprojekt stawka przebiegu pojazdu do rozliczenia zwrotu rodzicom .pdf (420,69KB)

j) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Walce na rok 2023 PDFprojekt ws.zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej .pdf (601,87KB)

k) zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Walce na 2023 rok PDFprojekt ws.zatwierdzenia planu pracy komisji skarg.pdf (597,07KB)

l) zatwierdzenia planu pracy stałych komisji Rady Gminy Walce na rok 2023 PDFprojekt ws.zatwierdzenia planu pracy komisji stałych.pdf (1,02MB)

7. Interpelacje, zapytania.

8. Wolne wnioski i informacje.

9. Zamknięcie sesji.

                                                                                

                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                         Mateusz Burczyk

30.01.2023
Przewiń do góryStrzałka do góry