Menu pomocnicze

Zawiadomienie o LXI Sesji Rady Gminy Walce 29.03.2023 r.

Z a w i a d o m i e n i e
o
LXI
sesji Rady Gminy Walce

która odbędzie się w dniu 29 marca 2023 roku (środa) o godz. 16:00  w sali narad Urzędu Gminy w Walcach z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji.

4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Walce w 2023 roku;PDFProjekt ws. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.pdf (188,38KB)

b) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Walce, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Walce, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów;PDFprojekt przystanki.pdf (666,55KB)

c) ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego;PDFprojekt ws.ustalenia wysokości stawek za zajecie pasa.pdf (374,08KB)

d) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior +; PDFprojekt ws.Senior.pdf (735,73KB)

e) przyjęcia Programu Wspierania Rodziny na lata 2023 – 2025 w Gminie Walce; PDFprojekt ws.Programu Wspierania Rodziny.pdf (1,01MB)

f) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania; PDFprojekt ws. zespolu interdyscyplinarnego.pdf (851,69KB)

g) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce; PDFUchwała.Projekt.2023-03-28.Walce.pdf (4,20MB)

h) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi RozkochówPDFUchwała.Projekt.2023-03-28.Rozkochów.pdf (1,47MB)

i) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rozkochów;PDFUchwała.Projekt.2023-03-28.Rozkochów w części.pdf (622,77KB)

j) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Brożec;PDFUchwała.Projekt.2023-03-28.Brożec.pdf (578,35KB)

6. Interpelacje, zapytania.

7. Wolne wnioski i informacje.

8. Zamknięcie sesji

 

                                                                                               Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                         Mateusz Burczyk

22.03.2023
Przewiń do góryStrzałka do góry