Menu pomocnicze

Zawiadomienie o LXIV Sesji Rady Gminy Walce 06.06.2023 r.

Zawiadomienie
o
LXIV sesji
Rady Gminy Walce

która odbędzie się w dniu 6 czerwca 2023 roku (wtorek) o godz. 16:00  w sali narad Urzędu Gminy w Walcach z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji  i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej
5. Raport o stanie Gminy Walce za rok 2022.
a. debata nad raportem o stanie Gminy Walce za rok 2022;
b. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Walce wotum zaufania.PDFprojekt uchwały wotum zaufania.pdf (529,40KB)
6. Przeprowadzenie procedury absolutoryjnej
a. sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Walce za rok 2022 oraz informacja
o stanie mienia Gminy Walce;
b. sprawozdanie finansowe;
c. opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu;
d. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Walce za 2022 rok; PDFprojekt uchwały - sprawozdanie finansowe.pdf (493,41KB)
e. stanowisko Komisji Rewizyjnej;
f. zapoznanie się z opinią RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej;
g. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Walce. PDFprojekt uchwały - absolutorium.pdf (536,92KB)
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a. zatwierdzenia  skonsolidowanego bilansu Gminy Walce  sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku; PDFprojekt uchwały- skonsolidowany bilans.pdf (1,81MB)
b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach za rok 2022; PDFprojekt uchwały - sprawozdanie SPOZ.pdf (5,54MB)
c. zmiany budżetu Gminy Walce na 2023 rok; PDFUchwała.projekt.nr LXIV z dnia 6.06.2023 r.w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce.pdf (2,24MB)
d. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce; PDFUchwała nr LXIV__2023 z dnia 06.06.2023 r._WPF.pdf (7,20MB)
e. ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Walce PDFdiety dla sołtysów.pdf (266,00KB)
f. określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Walce PDFprojekt uchwały - wymagania.Kopia.pdf (320,69KB)
g. ustanowienia znaku graficznego (logo) Gminy WalcePDFProjekt w sprawie logo.pdf (10,82MB)
h. nadania nazwy ulicy PDFprojekt ws.nadania nazwy ulicy.pdf (899,18KB)
i. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 7 lat w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Walce PDFprojekt-dzierżawa.pdf (1,95MB)
j. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy WalcePDFMAPA UCHWAŁA.pdf (20,54MB)
PDFUchwała Projekt.pdf (261,68KB)
PDFWalce_diagnoza_delimitacyjna.pdf (3,85MB)
8. Interpelacje, zapytania.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie sesji.

 

                                                                                                 Przewodniczący Rady Gminy
 

                                                                                                          Mateusz Burczyk

 

30.05.2023
Przewiń do góryStrzałka do góry