Menu pomocnicze

Powszechny Spis Rolny 2010


 Od 1 września do 31 października 2010r. w Polsce odbędzie się Powszechny Spis Rolny. Będzie to pierwszy spis realizowany od czasu przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej i jednocześnie pierwszy przeprowadzany w tym samym czasie i zakresie we wszystkich 27 państwach UE.

Podstawowe pytania zawarte w formularzach są jednakowe we wszystkich krajach członkowskich. Zbierane informacje wg stanu na dzień 30 czerwca 2010r. będą dotyczyły:

·        prowadzenia działalności rolniczej,

·        użytkowania gruntów,

·        powierzchni zasiewów,

·        pogłowia zwierząt gospodarskich,

·        ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych,

      oraz informacji z 12 miesięcy poprzedzających dzień 30 czerwca br.

·        struktury dochodów gospodarstwa domowego,

·        prowadzenia działalności innej niż rolnicza bezpośrednio związanej        z gospodarstwem rolnym,

·        aktywności ekonomicznej,

·        zużycia nawozów mineralnych, wapniowych.

             Formularz spisowy został poszerzony o dodatkowy moduł – „Straty powodziowe” dla gospodarstw położonych na terenach dotkniętych powodzią. Obejmuje on zestaw prostych pytań o stratach w gospodarstwach rolnych.

Podczas Spisu wykorzystane będą nowoczesne i efektywne technologie informatyczne, a mianowicie elektroniczne rejestratory danych, telefon czy Internet umożliwiający respondentom dokonanie samodzielnego spisania się. Formularz taki będzie można wypełniać etapami i po zapisaniu wypełnionej części powracać do niego w ciągu 14 dni od pierwszego zalogowania się. W szczególny sposób zachęcamy rolników do przeprowadzenia spisu drogą internetową tzw. samospisu, który będzie można dokonać w terminie od 1 września do 17 października br. o dowolnej porze aby nie kolidowało to z pracami w gospodarstwie rolnym. W takim przypadku rachmistrz będzie zwolniony z wizyty w danym gospodarstwie.

 Obowiązek udzielania odpowiedzi wynika z ustawy o powszechnym spisie rolnym. Użytkownicy gospodarstw rolnych osób fizycznych, a w razie ich nieobecności inne pełnoletnie osoby w gospodarstwie domowym, obowiązani są do udzielenia ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu spisowym.

Udzielenie odpowiedzi niezgodnych ze stanem faktycznym oraz odmowa udzielenia odpowiedzi pociągają za sobą skutki prawne przewidziane w przepisach art. 56 i 57 ustawy o statystyce publicznej.

Wszystkie dane indywidualne uzyskane w czasie spisu są poufne i podlegają szczególnej ochronie. Zostaną one wykorzystane tylko i wyłącznie do zbiorczych opracowań statystycznych. W/w dane zachowają swoją ważność i aktualność przez kolejne 10 lat. Na ich podstawie mogą być pozyskiwane unijne dotacje jak również planowana będzie przyszła polityka rolna.

PDFlist_Generalnego_Komisarza_Spisowego_PSR2010.pdf 

PDFulotka_promujaca_samospis.pdf

PDFulotka_ogolnoinformacyjna.pdf

PDFUlotka_informacyjna_PSR2010.pdf

plakat1.jpeg

Powszechny Spis Rolny 2010 będzie pierwszym spisem realizowanym od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, w tym samym terminie i w tym samym zakresie tematycznym, co w innych państwach członkowskich UE.
Dane zebrane w spisie rolnym:
•pozwolą na analizę zmian polskiego rolnictwa przed i po przystąpieniu do UE oraz na porównanie ich z danymi gospodarstw w innych państwach członkowskich,
•pozwolą na kreowanie przez Komisję Europejską Wspólnej Polityki Rolnej i wytyczenie jej nowych ram po 2013 r.
•dostarczą szczegółowych informacji o jednostkach funkcjonujących w rolnictwie, sytuacji społeczno-demograficznej i ekonomicznej rolników oraz o prowadzonej produkcji rolnej,
•w połączeniu z informacjami zebranymi w badaniu metod produkcji rolnej i Narodowym Spisie Powszechnym w 2011 r. dadzą odpowiedź na wiele pytań dotyczących m.in. starzenia się ludności wiejskiej i problemu następców, zatrudnienia w rolnictwie, obszarów wiejskich oraz wpływu rolnictwa na środowisko.
więcej: www.stat.gov.pl/gus/psr_PLK_HTML.htm
 Informuję, że został rostrzygnięty nabór na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego, który odbędzie się w dniach od 01 września 2010 r. do 31 października 2010 r. Na rachmistrzów spisowych zostały wybrane:  Pani Stein Justyna i Pani Niewiem Iwona.

Wójt Gminy
mgr Bernard Kubata 
 

 Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego, który odbędzie się w dniach od 01 września 2010 r. do 31 października 2010 r.
I. WYMAGANIA
1. osoba pełnoletnia,
2. co najmniej średnie wykształcenie,
3. znajomość obsługi komputera i funkcjonowania obsługi GPS,
4. praktyczna umiejętność korzystania z map cyfrowych,
5. komunikatywność i umiejętności interpersonalne,
6. podstawowa znajomość zagadnień z zakresu rolnictwa,
7. obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy,
8. zamieszkiwanie, praca, nauka na terenie Gminy Walce.
Kandydaci na rachmistrzów muszą złożyć oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe).
II. HARMONOGRAM ZADAŃ – dyspozycyjność rachmistrzów
1. 20 czerwca -31 lipca 2010 r. - szkolenia rachmistrzów zakończone egzaminem,
2. 09-23 sierpnia 2010 r. - obchód przedspisowy
3. 06-07 września 2010 r. szkolenie uzupełniające oraz odprawa przedspisowa dla rachmistrzów
4. 08 września -31 października 2010 r. spis rolny
W czasie swojej pracy rachmistrz spisowy będzie posługiwał się urządzeniem typu hand-held, wyposażonym w specjalnie opracowaną aplikacją formularzową, opracowanie GIS (system informacji geograficznej) oraz moduł aplikacji zarządczej (kalendarz pracy).

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych ogłoszony przez Wójta jest pierwszym etapem naboru. Osoby wybrane w pierwszym etapie zobligowane są do wzięcia udziału w całym szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach nt. posługiwania się terminalami i zainstalowanymi na nich aplikacjami. Kandydat, który nie wziął udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
Drugim etapem naboru jest powołanie rachmistrzów przez dyrektora urzędu statystycznego na wniosek Gminnego Komisarza Spisowego po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o treści określonej w art. 12 ustawy o statystyce publicznej.
III. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 16 czerwca 2010 r.
IV. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:
- imienia i nazwiska
- adresu zamieszkania
- telefon, adres e-mail
- data urodzenia
- miejsce zatrudnienia – nazwa i adres zakładu pracy
- w przypadku pobierania renty lub emerytury – numer emerytury lub renty
- w przypadku braku pracy – określenie bezrobotny,
2. dokument poświadczający wykształcenie,
3. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, DOCOświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych.doc
4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe), DOCOświadczenie o niekaralności.doc
5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. DOCOświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.doc
Uwaga!
Bezrobotny, na czas zawarcia umowy o pracę zleconą przy Powszechnym Spisie Rolnym 2010 r., traci prawo do zasiłku i status bezrobotnego a bezrobotny zarejestrowany bez prawa do zasiłku traci status bezrobotnego.
V. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Urząd Gminy Walce
ul. Mickiewicza 18
47-344 Walce
Sekretariat (pok. nr 9)
Wymagane dokument należy składać w formie pisemnej osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu wniosku do Urzędu) z dopiskiem: „Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego w Powszechnym Spisie Rolnym 2010 ”

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Wójt Gminy Walce
Bernard Kubata
powiększenie kliknij minizdjęcie:     Ulotka.jpeg


 

10.06.2010
Przewiń do góryStrzałka do góry