Menu pomocnicze

Zawiadomienie o LXVII Sesji Rady Gminy Walce 06.09.2023 r.

M i e s z k a ń c y   G m i n y

Z a w i a d o m i e n i e o

LXVII

sesji Rady Gminy Walce

która odbędzie się w dniu 6 września 2023 roku (środa) o godz. 16:00  w sali narad Urzędu Gminy w Walcach z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji.

4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej

5. Prezentacja Systemu Monitorowania Usług Publicznych - przedstawiciel Urzędu Statystycznego w Opolu.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a. zmiany budżetu Gminy Walce na 2023 rok;PDFprojekt ws.zmiany budzetu na 2023.pdf (13,18MB)

b. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce; PDFprojekt ws.zmiany wpf 2.pdf (12,60MB)

c. zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków; PDFprojekt ws.zasad udzielania dotacji.pdf (3,21MB)

d. określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu przy dowozie uczniów; niepełnosprawnych do szkół, dokonywanego przez rodziców zamieszkałych w Gminie Walce PDFprojekt ws. stawki za 1 km dowóz uczniów.pdf (612,29KB)

e. określenia górnej stawki opłaty za usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych; PDFprojekt uchwały zbiorniki bezodpływowe.pdf (782,01KB)

f. utworzenia Gminnej Rady Seniorów w Walcach i nadania jej statutu; PDFprojekt ws. utworzenia Gminnej Rady Seniorów.pdf (2,25MB)

g. wydzierżawienia gruntów rolnych na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. PDFprojekt ws.dzierżawy.pdf (813,43KB)

7. Interpelacje, zapytania.

8. Wolne wnioski i informacje.

9. Zamknięcie sesji.                                    

                                                                                               Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                         Mateusz Burczyk

29.08.2023
Przewiń do góryStrzałka do góry