Menu pomocnicze

Strategia rozwoju

PDFStrategia Rozwoju Gminy Walce na lata 2015-2022.pdf (3,01MB)
 

Uchwałą NR IX/61/2015 RADY GMINY WALCE z dnia 23 września 2015 r. została przyjęta Strategia Rozwoju Gminy Walce na lata 2015-2022.

W nowej Strategii wizja Gminy Walce zdefiniowana została w następujący sposób:

 

„Gmina Walce to wielofunkcyjny obszar konkurencyjnego rolnictwa, rozwijającej się przedsiębiorczości i usług turystycznych.

Gmina Walce to ekologiczne i przyjazne środowisko życia o wysokim standardzie infrastruktury i usług publicznych, wspierające mieszkańców w realizacji ich aspiracji osobistych, społecznych i zawodowych.”

 

Do realizacji przyjęto cztery obszary strategiczne, tj.

 1. Potencjał endogeniczny,
 2. Infrastruktura techniczna i społeczna,
 3. Usługi na rzecz mieszkańców i przedsiębiorców,
 4. Współpraca i promocja,

którym przypisano katalog pól operacyjnych wraz z proponowanymi kierunkami działania.

Z treścią dokumentu można zapoznać się na stronie www.walce.pl w zakładce Strategia Rozwoju Gminy Walce.

 


 

Uchwałą nr XVIII/110/04 Rady Gminy w Walcach z dnia 20 kwietnia 2004 roku została przyjęta Strategia Rozwoju Gminy Walce, której pełen tekst dostępny jest na stronie www.bip.walce.pl (dostęp również ze strony www.walce.pl ) w menu "zamierzenia działań i programy" na podstronie "Strategia Rozwoju Gminy Walce".

Opracowana w 2004 roku Strategia Rozwoju Gminy Walce, powstała przy udziale Rady Liderów Lokalnych, w której skład weszli ludzie zajmujący ważne stanowiska w życiu publicznym i gospodarczym gminy, reprezentujący różne środowiska, instytucje i podmioty gospodarcze. Walorem opracowanej w taki sposób strategii jest wytworzenie atmosfery współdziałania już w fazie planowania strategicznego, osiągnięcie consensusu przez liderów społecznych, a co za tym idzie jej akceptacja i gotowość współdziałania. Harmonogram prac nad Strategią, poza wstępną fazą analityczną sytuacji społecznej, gospodarczej i ekologicznej, obejmował następujące etapy:

 1. przeprowadzenie charakterystyki Gminy Walce,
 2. przeprowadzenie analizy SWOT określającej mocne i słabe strony gminy oraz szanse i zagrożenia jej rozwoju,
 3. sprecyzowanie wizji rozwoju i celów rozwojowych,
 4. wyprowadzenie idei projektów rozwojowych.

Naczelnymi zasadami, jakie obowiązywały w trakcie wypracowywania kolejnych koncepcji i projektów były consensus i partnerstwo.

W wyniku tych działań powstała Strategia Rozwoju Gminy Walce określająca główne cele i uwarunkowania jej rozwoju na lata 2004-2015, w zmieniających się warunkach zewnętrznych i wewnętrznych. Jest to dokument stanowiący punkt wyjścia do opracowania szczegółowych programów rozwoju wybranych dziedzin życia społeczno - gospodarczego gminy. Zawarta w nim zintegrowana wizja rozwoju brzmi:

"Walce to gmina czysta i zasobna, spełniająca funkcje rolnicze, otwarta na współpracę z innymi regionami i krajami, swoim mieszkańcom i przyjezdnym zapewnia wysoką jakość usług".

 

22[1].jpeg

23[1].jpeg

 

Na taką wizję rozwoju składają się następujące elementy :

 • różnorodne i duże gospodarstwa rolne,
 • pełne wykorzystanie rolnictwa i zasobów dla przetwórstwa,
 • czystość i dbałość o ochronę środowiska,
 • pracowitość i gospodarność mieszkańców zapewniająca wysoki standard życia,
 • dobre warunki dla osadnictwa,
 • wielu młodych i wykształconych mieszkańców,
 • wysoki standard infrastruktury technicznej,
 • otwarcie na kraj, Europę i świat,
 • pełen zakres i wysoka jakość usług,
 • bogate życie kulturalne i sportowe każdej wsi,
 •  ochrona dziedzictwa kulturowego

Cele rozwojowe w podziale na poszczególne dziedziny życia społeczno - gospodarczego to:

Ludność i osadnictwo

 • stwarzanie warunków zachęcających do pozostania w gminie,
 • zatrzymanie młodych w gminie,
 • aktywizacja społeczna mieszkańców,
 • kultywowanie tożsamości regionalnej,
 • dbałość o lokalne dziedzictwo kulturowe

Środowisko przyrodnicze i infrastruktura techniczna

 • uregulowanie gospodarki ściekami,
 • zmniejszenie tzw. niskiej emisji pyłów,
 • zwiększenie powierzchni leśnej,
 • wprowadzenie nowoczesnych technologii związanych z zagospodarowaniem odpadów,
 • ochrona i wykorzystanie walorów przyrodniczych gminy,
 • budowa kanalizacji sanitarnej,
 • budowa i modernizacja dróg,
 • zagospodarowanie opuszczonych obiektów i zabudowań gospodarczych,
 • poprawa komunikacji w gminie,
 • stworzenie dobrego systemu informacji o gminie oraz promocja gminy,
 • zapewnienie dostatecznego zaopatrzenia w energię elektryczną dużej mocy,
 • wprowadzenie niekonwencjonalnych nośników energii (ekologicznych)

Gospodarka i rynek pracy

 • tworzenie miejsc pracy, także poza rolnictwem,
 • rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego,
 • pozyskanie kapitału i inwestorów,
 • tworzenie rynku zbytu dla produktów rolnych,
 • zwiększenie dochodów gminy,
 • gospodarcza aktywizacja mieszkańców - rozwój przedsiębiorczości,
 • zagospodarowanie gruntów przejętych z Agencji Nieruchomości Rolnych na cele usług, kultury, sportu i rekreacji.

Infrastruktura społeczna

 • dbałość o wysoki poziom opieki zdrowotnej w gminie,
 • modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych,
 • poprawa jakości i zakresu usług dla mieszkańców,
 • rozwój sieci placówek gastronomicznych i miejsc noclegowych,
 • tworzenie możliwości dla rozwoju turystyki weekendowej,
 • tworzenie placów zabaw dla dzieci.

 

07.02.2006
Przewiń do góryStrzałka do góry