Menu pomocnicze

Zawiadomienie o LXX Sesji Rady Gminy Walce 29.11.2023 r.

Zawiadomienie
o
LXX
sesji Rady Gminy Walce

która odbędzie się w dniu 29 listopada roku (środa) o godz. 15:00  w sali narad Urzędu Gminy w Walcach z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji.

4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) zmiany budżetu Gminy Walce na 2023 rok;PDFprojekt ws.zmiany budżetu.pdf (8,20MB)

b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce; PDFprojekt ws.zmiany wpf.pdf (14,82MB)

c) ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok; PDFprojekt uchwały podatek od śr.transportowych.pdf (1,67MB)

d) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok; PDFprojekt ws. stawek podatku od nieruchmości.pdf (762,58KB)

e) zmiany uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości; PDFprojekt uchwały ws.zwolnień z podatku.pdf (472,65KB)

f) wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych za wykonywanie zadań na rzecz społeczności lokalnej;  PDFprojekt uchwały ws. wysokości ekwiwalentu za wykonywanie zadań na rzecz społeczności lokalnej.pdf (608,45KB)

g) wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych i kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych Gminy Walce; PDFprojekt ws.wysokości ekwiwalentu.pdf (670,41KB)

h) przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Walce na lata 2023-2032"; PDFprojekt uchwały ws. Programu usuwania azbestu.pdf (19,41MB)

i) przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok"; PDFprojekt uchwały ws. Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.pdf (4,27MB)

j) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” w Gminie Walce na lata 2024-2028; PDFprojekt uchwały ws. ustanowienia wieloletniego programu Posiłek.pdf (1,32MB)

k) określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 PDFprojekt uchwały ws.określenia zasad zwrotu.pdf (640,78KB)

l) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028; PDFprojekt uchwały ws. podwyższenia kryterium dochodowego.pdf (634,83KB)

m) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego; PDFprojekt uchwały ws.wyrażenia zgody na zawarcie umowy.pdf (569,96KB)

n) przyjęcia Planu zrównoważonej mobilności miejskiej Aglomeracji Opolskiej; PDFprojekt uchwały ws.przyjęcia Planu zrównowazonej mobliności AO.pdf (37,82MB)

o) zmiany statutu Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach. PDFprojekt ws. zmiany statutu SZBWiK.pdf (559,72KB)

6. Interpelacje, zapytania.

7. Wolne wnioski i informacje.

8. Zamknięcie sesji.

                                                                                

                                                                                             Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                         Mateusz Burczyk

21.11.2023
Przewiń do góryStrzałka do góry