Menu pomocnicze

INFORMACJA Z KRUS

W 2023 roku nastąpił znaczący wzrost wszystkich wypłacanych przez KRUS emerytur rolniczych, rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy i rent rodzinnych. Kwoty emerytury rolniczych dodatkowo się zwiększyły w 2023 roku, dzięki nowości wprowadzonej przez przepisy obowiązujące od 1 marca 2023 r.,  jaką jest specjalny dodatek dla osób pobierających emeryturę rolniczą wypłacaną przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.  Dodatek  ten przysługuje z tytułu opłacania podwójnej lub dodatkowej składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w wysokości 0,5% emerytury podstawowej za każdy pełny rok opłacania takich składek.

Kto jest zobowiązany do opłacania wyższych składek w KRUS ?

Obowiązek opłacania wyższej składki mają  rolnicy prowadzący działalność rolniczą
w gospodarstwach rolnych o powierzchni użytków rolnych powyżej 50 ha przeliczeniowych. Natomiast osoby, które poza prowadzeniem działalności rolniczej dodatkowo prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą, mogą ( na wniosek) opłacać dwukrotnie wyższe składki na rolnicze ubezpieczenie emerytalno-rentowe w KRUS.

Od marca 2023 r. wysokość dodatku wynosi 0,5 % emerytury podstawowej za każdy pełny rok opłacania dodatkowych lub podwójnych składek. Przykładowo rolnik, który opłacał takie składki przez 10 lat , otrzyma dodatek w wysokości 71,48 zł. brutto miesięcznie.      

Przykład 1

Emeryt w okresie od 1.01.2010 r. do 31.03.2012 r. (2 lata i 3 miesiące) opłacał składkę na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w podwójnej wysokości z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Dodatek z tytułu opłacanej wyższej składki przysługuje za 2 lata. Wysokość dodatku od 1 marca 2023 r. wynosi 14,30 zł (tj. 0,5% x 1429,60 zł /emerytura podstawowa/ x 2 lata = 14,30 zł).

Dodatek podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i są z niego potrącane składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Z dodatku mogą też być dokonywane potrącenia i egzekucje (od łącznej kwoty z emeryturą rolniczą) na zasadach określonych w przepisach emerytalnych.

Kwota  dodatku  będzie ulegać zmianie w terminach waloryzacji emerytury podstawowej.

Dodatek nie wpływa na ustalenie  samej wysokości emerytury rolniczej. Nie jest uwzględniany przy ustalaniu prawa i wysokości świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji ani świadczenia wyrównawczego dla działacza opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowanej z powodów politycznych.

 Czy trzeba składać wniosek o dodatek do emerytury za podwyższone składki ?

Osobom, którym przyznano emerytury rolnicze przed dniem 1 marca 2023 r., prawo do dodatku KRUS przyznawał z urzędu i podejmował jego wypłatę wraz ze stosownymi wyrównaniami  ( od 1 marca 2023 r.)  w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj.  do 10 września 2023 r. 

 

Osobnego wniosku o dodatek nie muszą składać osoby występującym z wnioskiem
o emeryturę rolniczą, które kiedykolwiek opłacały składkę podwójną lub dodatkową  W takim przypadku uprawnienia do dodatku KRUS rozpatrzy na podstawie tego wniosku o emeryturę rolniczą.

Iwona Porowska – Zastępca Dyrektora ds. Świadczeń

15.12.2023
Przewiń do góryStrzałka do góry