Menu pomocnicze

LXIX Nadzwyczajna Sesji Rady Gminy Walce w dniu 18 października 2023 roku

Protokół Nr LXIX/2023

z LXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Walce

w dniu 18 października 2023 roku

LXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce odbyła się dnia 18 października 2023 r. Sesja rozpoczęła się o godzinie 07:01.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Walce pan Mateusz Burczyk, który przewodniczył obradom.

Przewodniczący powitał wszystkich obecnych oraz poinformował, iż zgodnie z art.20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

         Przewodniczący Rady Gminy sprawdził obecność oraz stwierdził, że w obradach sesji uczestniczy  11  radnych   na  ustawowy       skład   rady   15 radnych. Nieobecni radni to pan Dawid Dudek, pan Robert Jurczyk, pan Jarosław Brzezinka oraz pani Renata Polok.

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Imienny wykaz głosowań radnych na LXIX Sesji Rady Gminy Walce stanowi załącznik do protokołu.

 

2. Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad i zapytał czy ktoś z radnych chce zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku.

Rada Gminy Walce obradowała na LXIX sesji według następującego porządku obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) zmiany budżetu Gminy Walce na 2023 rok

b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce

c) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dobieszowice"

4. Zamknięcie sesji.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: a) zmiany budżetu Gminy Walce na 2023 rok

Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały.

Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 11 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr LXIX/534/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2023 rok

b)  zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce

Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu.

Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 11 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr LXIX/535/2023 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce

c) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dobieszowice"

Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu.

Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 11 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr LXIX/536/2023 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dobieszowice".

4. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad LXIX sesji został zrealizowany oraz zamknął posiedzenie o godzinie 07:05.

Na tym protokół zakończono.

 

Protokół sporządziła                                                                         Przewodniczący Rady Gminy

   Sabina Schady                                                                                      Mateusz     Burczyk

 

09.01.2024
Przewiń do góryStrzałka do góry