Menu pomocnicze

KONTROLA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

W ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zawarty został katalog obowiązków, jakie ciążą na właścicielach nieruchomości, w tym m.in. obowiązek przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej, jeżeli istnieje, a w przypadku braku kanalizacji wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych.

W związku z zakończeniem ostatniego etapu rozbudowy kanalizacji sanitarnej w naszej gminie tj. skanalizowaniem miejscowości Ćwiercie, przysiółka Czerniów oraz ulic Antoszka i Posiłek w Walcach informujemy, że mieszkańcy mogą już podłączać do sieci swoje nieruchomości.

Powyższa możliwość dotyczy również nie podłączonych do tej pory nieruchomości znajdujących się w  miejscowościach: Brożec Dobieszowice, Grocholub (poza ul. Swornica), Rozkochów (poza ul. Brzezina), Stradunia (poza ul. Rybarze), Walce (poza ul. Grobla i Krzewiaki) oraz Zabierzów.

Warunki korzystania z sieci:
1.  Wykonać podłączenie do kanalizacji.                            
2. Wykonane przyłącze przed zasypaniem należy zgłosić do odbioru w Samorządowym Zakładzie Budżetowym Wodociągi i Kanalizacja w Walcach (ul. Głogowska 20, 47-344 Rozkochów) w celu spisania protokołu.        
3.  Podpisać umowę na odbiór ścieków komunalnych.             

Kontakt:
Kierownik SZBWiK – kom. 502 695 623    
Konserwator SZBWiK – kom. 503 024 243             
Biuro – 77 466 75 53

Nowelizacją ustawy wprowadzoną w sierpniu 2022 roku nałożony został na Wójta obowiązek kontroli, co najmniej raz na dwa lata, właścicieli nieruchomości, na których znajdują się zbiorniki bezodpływowe (szamba) lub przydomowe oczyszczalnie ścieków w zakresie posiadanych umów na świadczenie usługi w zakresie wywozu nieczystości ciekłych oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi.

W związku z tym, że termin zakończenia przedmiotowych  kontroli ubiega w sierpniu tego roku zachęcamy właścicieli nieskanalizowanych nieruchomości posiadających dostęp do sieci, o jak najszybszą realizację ustawowego obowiązku tj. wykonania przyłącza, a właścicieli nieruchomości zlokalizowanych poza siecią do przygotowania ww. dokumentów, gdyż na przełomie  maja i czerwca br. rozpoczną się kontrole w zakresie wywozu nieczystości ciekłych oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi.

W przypadku osób, które nie zawarły umów na odbiór nieczystości ciekłych Wójt będzie zobowiązany do zorganizowania zastępczego opróżniania zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków, a kosztami zastępczego opróżniania obciążeni będą właściciele nieruchomości.

W związku z powyższym przypominamy wszystkim mieszkańcom gminy o konieczności zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i posiadania dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Wykaz firm asenizacyjnych posiadających zezwolenie na wykonywanie tego typu usług na terenie Gminy Walce znajduje się na stronie internetowej: https://walce.pl/1727/1159/gospodarka-wodno-sciekowa.html

 

07.02.2024
Przewiń do góryStrzałka do góry