Menu pomocnicze

Zasady i tryb korzystania z kortu tenisowego we wsi Stradunia

U  C  H  W  A  Ł  A    Nr VI/43/07
 
Rady Gminy Walce z dnia 25 kwietnia 2007 roku
 
 
w sprawie  zasad i trybu korzystania z kortu we wsi Stradunia
 
 
        Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r, Nr 142, poz. 1951 , z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806.z 2003 Nr 80, poz. 717 i 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, i Nr 175, poz. 1457 z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr  181, poz. 1337/ Rada Gminy Walce uchwala co następuje:
 
 
§ 1
 
        Ustala się następujące zasady korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej    kortu do tenisa ziemnego zlokalizowanego w Straduni:
 
    1/ osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości     prawnej korzystają z kortu z zastrzeżeniem pkt. 2 na podstawie umów zawieranych   z  jednostką zarządzającą , odpłatnie z uwzględnieniem stawek określonych w cenniku.  
 
    2/ młodzież szkolna z gminnych jednostek organizacyjnych , dla których gmina Walce jest   organem prowadzącym korzystać będzie z kortu w ramach zajęć lekcyjnych   nieodpłatnie.
§ 2
 
        Zarządzający obiektem ustala regulamin korzystania z kortu do tenisa ziemnego.
 
§ 3
  
         Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 4
 
         Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.                      
 
                                                                                             
                                                                                    Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Nossol
17.05.2007
Przewiń do góryStrzałka do góry