Menu pomocnicze

LXXII Sesja Rady Gminy Walce w dniu 28 grudnia 2023 roku

Protokół Nr LXXII/2023
   z LXXII Sesji Rady Gminy Walce
  w dniu 28 grudnia 2023 roku

 LXXII Sesja Rady Gminy Walce odbyła się dnia 28 grudnia 2023 r. Sesja rozpoczęła się o godzinie 15:00.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

          Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Walce pan Mateusz Burczyk, który przewodniczył obradom.  

         Przewodniczący powitał wszystkich obecnych oraz poinformował, iż zgodnie z art.20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

         Przewodniczący Rady Gminy sprawdził obecność oraz stwierdził, że w obradach sesji uczestniczy 11 radnych na ustawowy skład rady 15 radnych.   Nieobecny radni to pani  Iwona Hruzik, pani Bernadeta Latus-Suchińska, pan  Robert Jurczyk oraz pan Marek Kołodziejczyk.         Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

        Imienny wykaz głosowań radnych na LXXII Sesji Rady Gminy Walce stanowi załącznik do protokołu.

          2. Przedstawienie porządku obrad.

        Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad i zapytał czy ktoś z radnych chce zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku.
       Radni nie wnieśli uwag.

Rada Gminy Walce obradowała na LXXII sesji według następującego porządku obrad:

1. Otwarcie sesji  i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji.

4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a. zmiany budżetu Gminy Walce na 2023 rok;

b. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce

c. wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023

d. wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce

e. uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2024 rok

f. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krapkowickiemu

g. uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Walce

h. określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych

i. zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.

j. udzielania bonifikat od ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej na rzecz jej użytkownika wieczystego

6. Interpelacje, zapytania.

7. Wolne wnioski i informacje.

8. Zamknięcie sesji.

3. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji.

     Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż zapoznał się z protokołem z LXX Sesji Rady Gminy Walce sesji i stwierdził, że odzwierciedla jej przebieg. Następnie zapytał, czy ktoś z radnych zgłasza uwagi do protokołu.  
      Wobec braku uwag Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu z LXX Sesji Rady Gminy Walce. W jawnym głosowaniu Rada Gminy jednogłośnie głosami 11 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się przyjęła protokół z LXX Sesji Rady Gminy.

     Następnie Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż zapoznał się z protokołem z LXXI sesji i stwierdził, że odzwierciedla jej przebieg. Następnie zapytał, czy ktoś z radnych zgłasza uwagi do protokołu.  Wobec braku uwag Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu z LXXI sesji Rady Gminy Walce. W jawnym głosowaniu Rada Gminy jednogłośnie głosami 11 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się przyjęła protokół z LXXI sesji Rady Gminy Walce.

4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.

     Wójt Gminy Walce pan Marek Śmiech złożył sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Walce za okres od 30 listopada 2023 r. do 28 grudnia 2023 r.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a)  zmiany budżetu Gminy Walce na 2023 rok

      Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 oraz omówiony na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce. Zapytał również czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu.

      Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

      W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 11 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr LXXII/559/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2023 rok.

b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce

        Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 oraz omówiony na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce. Zapytał również czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu.

      Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

      W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 11 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr LXXII/560/2023 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce.

c) wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023

     Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 oraz omówiony na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce. Zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu.

    Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

     W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce głosami 11 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr LXXII/561/2023 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.

d) wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce    

     Wójt Gminy Walce, pan Marek Śmiech zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały.

      Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż projekt uchwały został przesłany za pośrednictwem systemu Rada365 oraz omówiony na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce. W dalszej kolejności Przewodniczący Rady odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Walce. Następnie zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały.

      Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce pod głosowanie.

       W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 11 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, podjęła uchwałę Nr LXXII/562/2023 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce.

e) uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2024 rok

         Wójt Gminy Walce, pan Marek Śmiech zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały.   

         Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż projekt uchwały został przesłany za pośrednictwem systemu Rada365 oraz omówiony na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce.

          Przewodniczący Rady Gminy poprosił o przedstawienie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Mienia Komunalnego Rady Gminy Walce. Głos zabrał Przewodniczący Komisji pan Waldemar Stokłosa, który odczytał opinię komisji w sprawie wydania ostatecznej opinii o projekcie budżetu gminy na 2024 rok.

        W dalszej kolejności Przewodniczący Rady Gminy odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Walce na 2024 r. Następnie zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały.

        Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2024 rok pod głosowanie.

        W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 11 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr LXXII/563/2023 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2024 rok.

f) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krapkowickiemu

       Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 oraz omówiony na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce. Zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu.

    Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

     W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce głosami 11 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr LXXII/564/2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krapkowickiemu.

g) uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Walce

        Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 oraz omówiony na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce. Zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu.

    Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

     W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce głosami 11 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr LXXII/565/2023 w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Walce.

h) określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych

      Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 oraz omówiony na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce. Zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu.

    Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

     W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce głosami 11 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr LXXII/566/2023 w sprawie określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.

i) zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.

       Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 oraz omówiony na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce. Zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu.

    Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

     W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce głosami 11 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr LXXII/567/2023 w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.

j) udzielania bonifikat od ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej na rzecz jej użytkownika wieczystego

        Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 oraz omówiony na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce. Zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu.

    Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

     W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce głosami 11 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr LXXII/568/2023 w sprawie udzielania bonifikat od ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej na rzecz jej użytkownika wieczystego.

6. Interpelacje, zapytania.

    Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż nie wpłynęła pisemna interpelacja bądź zapytanie. Nikt z obecnych nie zabrał głosu.

7. Wolne wnioski i informacje.

    Wójt Gminy Walce wręczył członkom Gminnej Rady Seniorów w Walcach akty powołania gratulując wyboru i życząc sukcesów.

8. Zamknięcie sesji.

    Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad LXXII sesji został zrealizowany oraz zamknął posiedzenie o godzinie 15:39

Na tym protokół zakończono.

 

     Protokół sporządziła                                                                 Przewodniczący Rady Gminy

      

        Sabina Schady                                                                               Mateusz Burczyk                                 

 

                                                        

26.02.2024
Przewiń do góryStrzałka do góry