Menu pomocnicze

XXVII Sesja Rady Gminy Walce

Walce, dnia 10 czerwca 2013 r.

Mieszkańcy Gminy

Z a w i a d o m i e n i e

o XXVII sesji Rady Gminy Walce

 która odbędzie się w dniu 19 czerwca 2013 roku (środa) o godz. 15:00 w sali narad Urzędu Gminy w Walcach z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
    1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
         z wykonania budżetu Gminy Walce za 2012 rok:
       • rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Walce za 2012 rok,
       • zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym,
       • opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu,
       • informacja o stanie mienia Gminy Walce,
       • dyskusja;
     2) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Walce:
       • stanowisko komisji rewizyjnej,
       • zapoznanie się z opinią RIO o wniosku komisji rewizyjnej;
     3) zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Walce sporządzonego na dzień
         31 grudnia 2012 roku;
     4) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta.
6. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski i informacje.
7. Zamknięcie sesji.

    

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Nossol

20.02.2009
Przewiń do góryStrzałka do góry