Menu pomocnicze

Informacja o odprowadzaniu ścieków w Gminie Walce

Wójt Gminy Walce informuje, że w grudniu 2007 roku został oddany do użytku punkt zlewczy ścieków w Walcach przy ul. Łąkowej (oczyszczalnia ścieków).

Mieszkańcy, którzy nie mają możliwości odprowadzania nieczystości ciekłych do kanalizacji sanitarnej, nie posiadają przydomowej oczyszczalni ścieków zobowiązani są do gromadzenia ścieków w szambach i dowożenia ich do punktu zlewczego (na podstawie art. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. z 2005 r. Nr. 236 poz. 2008 oraz § 11 Uchwały Nr XLIV/277/06 Rady Gminy w Walcach z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Walce).

Uprawnione do opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości na terenie Gminy Walce są firmy posiadające zezwolenie Wójta Gminy.

Obecnie firmą uprawnioną i posiadającą zezwolenie jest firma: Usługi Komunalne Klaudia Basczyk ul. Opolska 28 Racławiczki tel. 077 466 73 63 lub 0602324649

07.01.2008
Przewiń do góryStrzałka do góry