Menu pomocnicze

Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

                          OBWIESZCZENIE Wójta Gminy WALCE
                        o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717), oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz.26 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam że, na wniosek :
Pracowni Projektowej ul. Oswalda Matei 4, 45-403 Opole
działającej z upoważnienia Wójta Gminy Walce
zostało wszczęte postępowanie
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla :
„Budowy sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Rozkochów wraz z kolektorem na trasie Rozkochów –Walce”
W terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy Walce, pok. Nr 12 można zapoznać się ze złożonym wnioskiem dotyczącym powyższego zamierzenia inwestycyjnego oraz zgłosić ewentualne uwagi lub wnioski.
  
        Wójt Gminy
/-/ mgr
Bernard Kubata
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WALCE
 
O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO
 
Stosownie do art. 53.ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z póź. zmian.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity : Dz.U z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z póź. zmian. )  
 
z a w i a d a m i a m
 
że na wniosek Zakładu Usług i Robót Wodnych - Pracownia Projektowa w Opolu ul. Oswalda Matei 4, 45-403 Opole,  dnia 08 sierpnia 2007r. została wydana decyzja nr UA-7331/ 5 / 07 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Rozkochów wraz z kolektorem na trasie Rozkochów – Walce, obejmującą inwestycyjnie działki położone           w Rozkochowie i Zabierzowie.     
 
W terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia strony przedmiotowego postępowania administracyjnego mają możliwość zapoznania się   w tutejszym Urzędzie Gminy, 47-344 Walce, ul. Mickiewicza 18, pok. 12 z treścią w/w decyzji oraz dokumentami zgromadzonymi w toku postępowania.
 
 
                                                                                               Wójt Gminy
                                                                                              Bernard Kubata
 
 
 
 
 
 
 
14.08.2007
Przewiń do góryStrzałka do góry