Menu pomocnicze

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zurbanizowanych wsi Rozkochów

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zurbanizowanych wsi Rozkochów

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowania i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Walce Nr XLVI/286/06 z dnia 7 września 2006r.

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu fragmentu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zurbanizowanych wsi Rozkochów.

Fragment projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zurbanizowanych wsi Rozkochów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 27 maja 2008r. do 27 czerwca 2008r. w siedzibie Urzędu Gminy Walce, ul. Mickiewicza 18, pokój nr 12 w godzinach 9.00 – 14.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami odbędzie się w dniu 4 czerwca 2008r. w siedzibie Urzędu Gminy, pokój nr 1 o godz. 14.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Walce z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lipca 2008r.


Wójt Gminy Walce
Bernard Kubata

19.05.2008
Przewiń do góryStrzałka do góry