Menu pomocnicze

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi WALCE

O G Ł O SZ E N I E
Wójta Gminy Walce


o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi WALCE


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Walce uchwały nr XXVII/207/2009 z dnia 15 września 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w tekście miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce.
Przedmiotem zmiany obowiązującego planu ma być zmiana ustaleń § 46 ust 3 pkt 3 dotyczących warunków zabudowy w zakresie nieprzekraczalnych wysokości zabudowy.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Walcach, ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce, w terminie do dnia 01.12.2009r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wójt Gminy Walce
Bernard Kubata

 

10.11.2009
Przewiń do góryStrzałka do góry