Menu pomocnicze

Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zurbanizowanych wsi Rozkochów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE


o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zurbanizowanych wsi Rozkochów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U Nr 80, poz. 717 z późn. Zmianami/, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227) oraz uchwały Rady Gminy Walce Nr XLVI/286/06 z dnia 7 września 2006r. w sprawie przystapienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zurbanizowanych wsi Rozkochów,
zawiadamiam

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zurbanizowanych wsi Rozkochów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 18 sierpnia 2009r. do 17 września 2009r. w siedzibie Urzędu Gminy Walce, ul. Mickiewicza 18, pokój nr 12 w godzinach 9ºº – 14ºº.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 września 2009r. w siedzibie Urzędu Gminy Walce, ul. Mickiewicza 18, Sala Narad o godz. 14ºº.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Walce z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 października 2009r.
Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie udostępnienia do publicznego wglądu.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy wnosić w formie pisemnej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: ug@walce.pl lub ustnie do protokołu do Wójta Gminy Walce z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 października 2009r.

 

Wójt Gminy Walce

Bernard Kubata

 

 

10.08.2009
Przewiń do góryStrzałka do góry