Menu pomocnicze

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania wsi Brożec


OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY WALCE

1. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brożec".

Na podstawie art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Walce uchwał: Nr XVI/128/08 z dnia 28 kwietnia 2008 r. oraz Nr XVIII/150/08 z dnia 11 września 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brożec" w gminie Walce.
Uchwała Nr XVI/128/08 z dnia 28 kwietnia 2008 r. obejmuje zmianę przeznaczenia działek położonych w rejonie ulicy Leśnej, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 832/7 i 838/2, określonych w obecnie obowiązującym planie miejscowym symbolem RP, jako tereny rolne bez prawa zabudowy siedliskowej. Ponadto ww. uchwała obejmuje zmianę przeznaczenia działki położonej w rejonie ulicy Leśnej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1019/3, określonej w obecnie obowiązującym planie miejscowym: w części symbolem RP, jako tereny rolne bez prawa zabudowy siedliskowej oraz w części symbolem MN2, jako tereny mieszkaniowe o zabudowie jednorodzinnej.
Uchwała Nr XVIII/150/08 z dnia 11 września 2008 r. obejmuje zmianę przeznaczenia działki położonej przy ulicy Kwiatowej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1127, określonej w obecnie obowiązującym planie miejscowym symbolem MN1, jako tereny mieszkaniowe o zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej.
Zmiana dotyczy nowego przeznaczenia terenu: działek nr 832/7 i 832/2 na cele zabudowy zagrodowej z możliwością prowadzenia działalności produkcyjno - rolniczej, działki nr 1019/3 na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz działki nr 1127 na cele usługowo - mieszkaniowe.
Zakres opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będzie odpowiadał art. 15, ust 2 przywołanej wyżej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brożec".

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm. ) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brożec".
Do sporządzenia projektu zmiany planu przystąpiono na podstawie ww. uchwał Rady Gminy Walce, określających obszar, przedmiot oraz zakres zmiany planu.
Na podstawie art. 21 ust. 1 i 2, pkt 23, lit d przywołanej wyżej ustawy z dnia 3 października 2008 r. zawiadamiam, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zostaje zamieszczone „Opracowanie ekofizjograficzne dla obszaru gminy Walce na potrzeby zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego". Wykaz danych dostępny jest w Urzędzie Gminy w Walcach, oraz na stronie internetowej Urzędu pod adresem: www.walce.pl.

Zainteresowani mogą składać wnioski do zmiany ww. planu miejscowego oraz uwagi i wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tej zmiany planu. Uwagi i wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Gminy Walce, ul. A. Mickiewicza 18, 47-344 Walce, w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: ug@walce.pl w terminie do dnia 6 września 2010 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości lub terenu, których dotyczy.


Wójt Gminy Walce
/-/ Bernard Kubata


 

10.08.2010
Przewiń do góryStrzałka do góry