Menu pomocnicze

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia w gminie Walce

Walce, dnia 14 maja 2013 r.


OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia w gminie Walce

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. poz. 647 z 2012 r. ze zm.), oraz art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Walce Uchwały nr XVI/104/2012 z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia.
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do przedmiotowego postępowania do 4 czerwca 2013 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Wnioski mogą być wnoszone:
▪ w formie pisemnej do Urzędu Gminy Walce, 47-344 Walce, ul. Mickiewicza 18
▪ ustnie do protokołu w Wydziale Promocji, Przetargów, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy Walce, 47-344 Walce, ul. Mickiewicza 18
▪ za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: ug@walce.pl
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Walce.


Wójt Gminy Walce
/-/ mgr Bernard Kubata

 

DOCOGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia w gminie Walce.doc

14.05.2013
Przewiń do góryStrzałka do góry