Menu pomocnicze

Zawiadomienie o IV Sesji Rady Gminy Walce

Zawiadomienie
o
IV
sesji Rady Gminy Walce

która odbędzie się w dniu 19 czerwca 2024 roku (środa) o godz. 17:00  w sali narad Urzędu Gminy w Walcach z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji  i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej

5. Raport o stanie Gminy Walce za rok 2023.

a. debata nad raportem o stanie Gminy Walce za rok 2023;

b. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Walce wotum zaufania.PDFprojekt ws. wotum zaufania.pdf (305,70KB)

6. Przeprowadzenie procedury absolutoryjnej

a. sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Walce za rok 2023 oraz informacja  o stanie mienia Gminy Walce;

b. sprawozdanie finansowe;

c. opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu;

d. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Walce za 2023 rok PDFUchwała.Projekt nr IV_rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania.pdf (184,47KB)

e. stanowisko Komisji Rewizyjnej;

f. zapoznanie się z opinią RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej;

g. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Walce. PDFUchwała.Projekt nr IV_absolutorium.pdf (201,94KB)

7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a. zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Walce sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku;PDFUchwała nr LXIV_bilans skonsolidowany.pdf (1,99MB)

b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach za rok 2023; PDFUchwała Nr IIV.....2024 Rady Gminy Walce z dnia 19.06.2024 r.pdf (7,83MB)

c. zmiany budżetu Gminy Walce na 2024 rok; PDFProjekt uchwały z dnia 18.06.2024.pdf (2,76MB)

d. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce; PDFUchwała nr IV....2024 z dnia 19 .06.2024-WPF.pdf (4,87MB)

e. zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej w Gminie Walce” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; PDFUchwała nr IV...2024 z dnia 19.06.24-kształtowanie przestrzeni.pdf (535,48KB)

f. zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Wspólne życie bez granic – wspólny Śląsk”; PDFUchwała nr IV_..._2024 z dnia 19.06.2024-swpolny śl.pdf (450,83KB)

g. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup zeroemisyjnego taboru autobusowego dla Gminy Walce”; PDFUchwała nr IV...2024 z dnia 19.06.2024r-długoterminowa na zakup autobusu.pdf (349,43KB)

h. zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup zeroemisyjnego taboru autobusowego dla Gminy Walce”; PDFUchwała nr IV... 2024 z dnia 19.06.2024-pożyczka zakup autobusu.pdf (370,73KB)

i. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej; PDFUchwała nr IV....2024 z dnia 19.06.2024-pozyczka długoterminowa.pdf (335,75KB)

j. regulaminu określającego wysokość stawek, dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Walce; PDFprojekt regulamin.pdf (271,74KB)

k. zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach; PDFUchwała.Projekt.2024-06-19 zatwierdzenie Regulaminu SPOZ w Walcach.pdf (481,95KB)

l. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach. PDFUchwała Projekt 2024-06-19 Zmiana Statutu SPOZ czerwiec 2024 r.pdf (390,93KB)

8. Interpelacje, zapytania.

9. Wolne wnioski i informacje.

10. Zamknięcie sesji.

 

                                                                                                Przewodniczący Rady Gminy                                                                                                    

                                                                                                         Józef Reinhard

13.06.2024
Przewiń do góryStrzałka do góry