Menu pomocnicze

XXX Sesja Rady Gminy Walce

 

Walce, dnia 8 października 2013 r.

 


 

M i e s z k a ń c y   G m i n y

 

Z a w i a d o m i e n i e

 

 o     XXX  sesji  Rady Gminy Walce

 

która odbędzie się w dniu  20 listopada 2013 roku (środa) o godz. 1500  w sali narad Urzędu Gminy w Walcach z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
  4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
  5. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych. 
  6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Walce za rok szkolny 2012/2013.
  7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)    określenia wysokości podatku od nieruchomości na 2014 rok;    

2)   obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na 2014 r.;

3)  ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok;

4)     zmiany budżetu Gminy Walce na 2013 rok;

5)     zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce;

6)    przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok;

7)    zmiany w Statucie Gminy Walce;

8)    przedłużenia umowy najmu.

  1. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski i informacje.
  2. Zamknięcie sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Nossol

 

 

12.11.2013
Przewiń do góryStrzałka do góry