Menu pomocnicze

Stanowisko radcy prawnego (zakończony 18-02-2008 r.)

WÓJT GMINY WALCE
O G Ł A S Z A
NABÓR na stanowisko RADCY PRAWNEGO na ¼ etatu
w Urzędzie Gminy w Walcach 47-344 Walce ul. Mickiewicza 18

1. Wymagania w stosunku do kandydatów:

1) wymagania niezbędne:

a/ posiadanie obywatelstwa polskiego;
b/ korzystanie z pełni praw publicznych;
c/ niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
d/ wykształcenie wyższe prawnicze;
e/ wpis na listę radców prawnych;
f/ posiadanie ogólnego stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie;
g/ posiadanie co najmniej 3- letniego stażu pracy na stanowisku radcy prawnego
w tym 3-letniego stażu pracy w jednostkach samorządu terytorialnego;
h/ znajomość zagadnień z zakresu prawa samorządowego.

2) wymagania dodatkowe:

a/ dyspozycyjność;
b/ łatwość w nawiązywaniu relacji międzyludzkich;
c/ umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji;
d/ znajomość kodeksu postępowania administracyjnego;
e/ posiadanie prawa jazdy kat. B

2. Zakres zadań wykonywanych na tym stanowisku:

1/ zadania główne:

- opiniowanie projektów uchwał organu stanowiącego,
- opiniowanie projektów decyzji z zakresu administracji publicznej – organu
wykonawczego,
- opiniowanie w przypadkach typowych projektów umów, a w pozostałych
współpracowanie,
- udzielanie porad , opinii, wyjaśnień pracownikom urzędu i pozostałych jednostek
organizacyjnych gminy,
- zastępstwo prawne w postępowaniu przed sądami powszechnymi, administracyjnymi
i innymi instytucjami i organami
3. Wymagane dokumenty:

a/ list motywacyjny oraz CV winne być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101,
poz. 926 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach
samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1593 z późń.zm.)
b/ oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
c/ oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
(w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia
zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego);
d/ kopia dyplomu ukończenia wyższej uczelni;
e/ kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy,
zaświadczenia o zatrudnieniu);
f/ kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje( kursy, certyfikaty,
zaświadczenia);
g/ oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym
stanowisku;
h/ oryginał kwestionariusza osobowego. DOCkwestionariusz.doc

4. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a/ termin do 12 lutego 2008 roku do godz. 15:00
b/ komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko:
Radcy prawnego” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Walcach
ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce pok. nr 9 – sekretariat lub drogą pocztową na w/w
adres (liczy się data stempla pocztowego).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym
terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Złożone dokumenty winne być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1593 z późń.zm.) oraz na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w dotychczasowych moich miejscach pracy i nauki w celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przeze mnie nieposzlakowanej opinii.
WÓJT GMINY

mgr Bernard Kubata


Walce 2008 – 01 - 28


Walce 2008 – 02 - 18Lista kandydatów spełniających wymagania formalneNa podstawie art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że została złożona jedna oferta, która spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko RADCY PRAWNEGO Urzędu Gminy Walce:
1. P. Bogusław Dziadkiewicz zam. Opole.

WÓJT GMINY

mgr Bernard Kubata

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko radcy prawnego Urzędu Gminy Walce


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko
został wybrany Pan Bogusław DZIADKIEWICZ
zamieszkała: Walce

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydat spełnia wymogi formalne określone w informacji o naborze.WÓJT GMINY

mgr Bernard Kubata

Walce, 2008-02-18

 

11.03.2008
Przewiń do góryStrzałka do góry