Menu pomocnicze

Stanowisko ds.finansowych w Referacie Finansowym (zakończony 15-01-2008 r.)

WÓJT GMINY WALCE
O G Ł A S Z A
nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy w Walcach

na stanowisko pracy:
ds. finansowych w Referacie Finansowym
…………………………………………………………………………………………………
1. Wymagania w stosunku do kandydatów:

1) wymagania niezbędne:

a/ wykształcenie wyższe ekonomiczne /jednolite studia magisterskie, ekonomiczne
wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub
ekonomiczne studia podyplomowe/
b/ posiadanie obywatelstwa polskiego;
c/ korzystanie z pełni praw publicznych;
d/ niekaralność za przestępstwa przeciwko:
- mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych
oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo
karne skarbowe;
e /nieposzlakowana opinia ;
f/ co najmniej 3 letni staż pracy w księgowości w jednostkach samorządu
terytorialnego, lub instytucjach państwowych
g/ posiadanie ogólnego stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie;
h/ umiejętność obsługi komputera,
i/ staranność, skrupulatność i dokładność
2) wymagania dodatkowe:
a/ umiejętność kierowania zespołem
b/ dyspozycyjność;
c/ łatwość w nawiązywaniu relacji międzyludzkich;
d/ umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji;
e/ znajomość obsługi programu „PŁATNIK”
f/ znajomość przepisów z zakresu:
- ustawy o finansach publicznych,
- ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
- ustawy o podatku od towarów i usług,
- kodeksu postępowania administracyjnego,
g/ posiadanie prawa jazdy kat. B;
h/ znajomość języka obcego / niemiecki lub angielski/

2. Zakres zadań wykonywanych na tym stanowisku:
1/ zadania główne:
a/ prowadzenie rachunkowości Urzędu zgodnie z przepisami prawa w tym:
- zakładowego planu kont ,
- obiegu dokumentów księgowych ,
- przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,
b/ dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych
i finansowych z planem finansowym,
c/ dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności
dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
d/ sporządzanie sprawozdań statystycznych ,
e/ sporządzanie okresowych informacji o przebiegu wykonania budżetu
f/ przygotowywanie projektów przepisów wewnętrznych dot. prowadzenia
rachunkowości ,
g/ przygotowywanie projektu budżetu gminy  

3. Wymagane dokumenty:

a/ list motywacyjny oraz CV winne być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101,
poz. 926 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach
samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1593 z późń.zm.)
b/ oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
c/ oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
oraz wymienione w pkt. 1 d (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie zobowiązany
do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego);
d/ kopia dyplomu ukończenia wyższej uczelni,
e/ kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy,
zaświadczenia o zatrudnieniu);
f/ kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje( kursy, certyfikaty,
zaświadczenia);
g/ oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym
stanowisku;
h/ oryginał kwestionariusza osobowego. DOCkwestionariusz.doc

4. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a/ termin 07.01.2008 rok do godz. 1500
b/ komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na wolne stanowisko ds. finansowych ” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Walcach pok. nr 9 – sekretariat lub pocztą na adres 47-344 Walce ul. Mickiewicza 18
(liczy się data stempla pocztowego).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Złożone dokumenty winne być opatrzone klauzulą :„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn.zm.) oraz na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w dotychczasowych miejscach mojej pracy i nauki w celu potwierdzenia spełniania warunku posiadania przeze mnie nieposzlakowanej opinii,

WÓJT GMINY WALCE

mgr Bernard Kubata

Walce 2007 – 12 - 12


URZĄD GMINY
w WALCACH

OGŁOSZENIE

Komisja Rekrutacyjna po dokonaniu analizy dokumentów aplikacyjnych
kandydatów na stanowisko pracy d/s księgowości w Urzędzie Gminy w Walcach zakwalifikowała do rozmowy kwalifikacyjnej n/w kandydatów:

Nazwisko i imię                                 Miejsce zamieszkania

Ilona HUTA
                                                                      WALCE


Walce, 2008-01-10

WÓJT

mgr Bernard Kubata

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

w Urzędzie Gminy w Walcach na stanowisko pracy
d/s księgowości w Urzędzie Gminy w Walcach


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko

została wybrana Pani Ilona HUTA

zamieszkała: Walce

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełnia wymogi formalne określone w informacji o naborze.


WÓJT GMINY

15.01.2008r. mgr Bernard Kubata 

16.01.2008
Przewiń do góryStrzałka do góry