Menu pomocnicze

Stanowisko d/s planowania przestrzennego, kultury, kultury fizycznej i sportu (nierostrzygnięty)

WÓJT GMINY WALCE
O G Ł A S Z A
nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy w Walcach

na stanowisko pracy:
d/s planowania przestrzennego, kultury, kultury fizycznej i sportu
…………………………………………………………………………………………………
1. Wymagania w stosunku do kandydatów:

1) wymagania niezbędne:

a/ wykształcenie wyższe lub średnie z zakresu budownictwa, urbanistyki, architektury,
planowania przestrzennego, administracji,
b/ posiadanie obywatelstwa polskiego;
c/ korzystanie z pełni praw publicznych;
d/ niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
e /nieposzlakowana opinia ;
f/ co najmniej roczny staż pracy na stanowiskach w jednostkach samorządu
terytorialnego, lub innych instytucjach,
g/ posiadanie ogólnego stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie;
h/ posiadanie kwalifikacji zawodowych o specjalnościach wymienionych w pkt.a;
i/ umiejętność obsługi komputera
2) wymagania dodatkowe:
a/ dyspozycyjność;
b/ łatwość w nawiązywaniu relacji międzyludzkich;
c/ umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji;
d/ znajomość przepisów z zakresu:
- kodeksu postępowania administracyjnego;
- planowania przestrzennego,
- działalności pożytku publicznego i wolontariacie
- zamówień publicznych,
e/ posiadanie prawa jazdy kat. B;
f/ umiejętność sporządzania kosztorysów budowlanych
g/ posiadanie uprawnień budowlanych
h/ znajomość języka obcego

2. Zakres zadań wykonywanych na tym stanowisku:
1/ zadania główne:

1. Wykonywanie zadań Gminy wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym , a w szczególności:
- prowadzenie całości spraw związanych z opracowaniem i uchwaleniem
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy,
- wydawanie opinii, wyrysów i wypisów z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,
- wydawanie postanowień i decyzji dot. projektów podziałów działek,
- przygotowywanie postępowań administracyjnych przed wydawaniem decyzji
- przygotowywanie projektów decyzji ustalających warunki zabudowy
i decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego,
- przygotowywanie projektów uchwał o przystąpieniu do opracowania miejscowego
planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy oraz o uchwaleniu planu.
2) Przygotowywanie warunków organizacyjno – prawno – finansowych i materialno –
technicznych dla rozwoju i prowadzenia działalności kulturalnej oraz kultury
fizycznej na terenie Gminy, a w szczególności:
- współpraca i koordynacja prac przy organizacji imprez kulturalnych i sportowych
na terenie Gminy,
- ogłaszanie konkursów na udzielenie dotacji w zakresie kultury fizycznej,
- nadzorowanie i rozliczanie dotacji Gminnego Zrzeszenia LZS.
3) Prowadzenie gminnej ewidencji obiektów zabytkowych.


3. Wymagane dokumenty:

a/ list motywacyjny oraz CV winne być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101,
poz. 926 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach
samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1593 z późń.zm.) oraz na
przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w dotychczasowych moich miejscach pracy i nauki w celu ;potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przeze mnie nieposzlakowanej opinii
b/ oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
c/ oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
(w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia
zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego);
d/ kopia dyplomu ukończenia wyższej uczelni; lub szkoły średniej
e/ kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy,
zaświadczenia o zatrudnieniu);
f/ kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje( kursy, certyfikaty,
zaświadczenia);
g/ oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym
stanowisku;
h/ oryginał kwestionariusza osobowego. DOCkwestionariusz.doc

4. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a/ termin 31.01.2008 rok do godz. 15:00
b/ komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko ds. planowania przestrzennego” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Walcach pok. nr 9 – sekretariat lub pocztą na adres 47-344 Walce ul. Mickiewicza 18 (liczy się data stempla pocztowego).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Złożone dokumenty winne być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1593 z późń.zm.) oraz na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w dotychczasowych moich miejscach pracy i nauki w celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przeze mnie nieposzlakowanej opinii.


WÓJT GMINY WALCE

mgr Bernard Kubata


Walce 2008 – 01 - 08


Walce 2008 – 02 - 07

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko ds. planowania przestrzennego, kultury, kultury fizycznej i sportu
Urzędu Gminy Walce

Na podstawie art. 3d ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)
Zawiadamiam, że kandydat, który złożył ofertę nie spełniał wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze na stanowisko ds. planowania przestrzennego, kultury, kultury fizycznej i sportu Urzędu Gminy Walce

W związku z powyższym nabór na w/w stanowisko zostanie ogłoszony ponownie

Informacja podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


WÓJT GMINY

mgr Bernard Kubata

 

18.02.2008
Przewiń do góryStrzałka do góry