Menu pomocnicze

Inspektor ds. świadczeń rodzinnych (zakończony)

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach
ul. Mickiewicza 18
47- 344 Walce
  
Ogłasza nabór
na wolne stanowisko pracy
 
 
Inspektor ds. świadczeń rodzinnych
Wymiar etatu: pełny
Przewidywany termin zatrudnienia: kwiecień 2007r.
 
 
1.   Wymagania niezbędne:
a)     wykształcenie wyższe lub średnie.  
b) posiadanie co najmniej 5- letniego stażu pracy w organach administracji samorządowej
c)     dobra znajomość obsługi komputera
2.   Wymagania dodatkowe:
a)     znajomość przepisów dot. świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, kodeksu postępowania administracyjnego, postępowania egzekucyjnego w administracji itp.
B)     zdolności interpersonalne, kreatywność, komunikatywność.
c) doświadczenie zawodowe min. 6 miesięcy w instytucjach pomocy społecznej dotyczące realizacji świadczeń rodzinnych
d) znajomość przepisów KPA
3.   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
·                      właściwy kontakt z osobami zgłaszającymi się, w tym udzielanie informacji o przysługujących świadczeniach osobom zainteresowanym, przyjmowanie wniosków w sprawie świadczeń
·                      weryfikacja akt osobowych, rozpatrywanie wniosków w zależności od rodzaju wnioskowanego świadczenia oraz przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych z zakresu przyznawanych świadczeń
·                      gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych wnioskodawców oraz wypłacanych świadczeń w systemie informatycznym
4.   Wymagane dokumenty:
a)     życiorys (CV)
b)     list motywacyjny
c)     dokumenty poświadczające wykształcenie ( kopia lub odpis)
d)     kwestionariusz osobowy
e)     inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach, z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko inspektora ds. świadczeń rodzinnych, osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach ul. Mickiewicza 18, lub pocztą na adres Ośrodka, w terminie do dnia 28.03.2007r.
Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Postępowanie w sprawie naboru będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm. )
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ( www.bip.walce.pl) oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach ul. Mickiewicza 18
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( uwzględniające przebieg kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm) oraz ustawą z dia 22 marca 1999r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)
 

OGŁOSZENIE
 
Komisja Rekrutacyjna po dokonaniu analizy dokumentów aplikacyjnych kandydatów na stanowisko Inspektora ds. świadczeń rodzinnych, zakwalifikowała do rozmowy kwalifikacyjnej n/ w kandydata:
 
 
Nazwisko i imię
Miejsce zamieszkania
Gabriela Pulst
Walce
 
Walce dn. 29. 03. 2007r.
Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                        mgr   Jolanta Sokołowska


INFORMACJA   O WYNIKACH NABORU
W   Ośrodku Pomocy Społecznej w Walcach na stanowisko
Inspektor ds. świadczeń rodzinnych
 
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana
Pani   Gabriela Pulst
Zamieszkała: Walce
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydatka podczas rozmowy oceniającej dała się poznać jako osoba ambitna, solidna, komunikatywna, odporna na stres. Dobrze zna zagadnienia związane z czynnościami, jakie wykonuje na danym stanowisku. Posiada wiedzę na temat przepisów dot. świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, kodeksu postępowania administracyjnego, postępowania egzekucyjnego w administracji itp.
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej udzielała konkretnych, wyczerpujących odpowiedzi. Uzyskała bardzo wysokie oceny z umiejętności obsługi komputera, w tym znajomość programów komputerowych pożądanych na danym stanowisku ( Amazis, pakiet biurowy Office). Posiada dużą motywację do pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Walcach.
 
Walce dn 29. 03. 2007
 
Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Jolanta Sokołowska

13.12.2007
Przewiń do góryStrzałka do góry