Menu pomocnicze

Stanowisko ds. wymiaru, podatków i działalności gospodarczej (zakończony 13-12-2007 r.)

WÓJT GMINY WALCE
O G Ł A S Z A
nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy w Walcach

na stanowisko pracy:
ds. wymiaru, podatków i działalności gospodarczej
…………………………………………………………………………………………………
1. Wymagania w stosunku do kandydatów:

1) wymagania niezbędne:

a/ wykształcenie wyższe ekonomiczne lub administracyjne
b/ posiadanie obywatelstwa polskiego;
c/ korzystanie z pełni praw publicznych;
d/ niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
e /nieposzlakowana opinia ;
f/ co najmniej 2 letni staż pracy na stanowiskach w jednostkach samorządu
terytorialnego, lub instytucjach państwowych
g/ posiadanie ogólnego stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie;
h/ posiadanie kwalifikacji zawodowych o specjalnościach wymienionych w pkt.a;
i/ umiejętność obsługi komputera
2) wymagania dodatkowe:
a/ dyspozycyjność;
b/ łatwość w nawiązywaniu relacji międzyludzkich;
c/ umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji;
d/ znajomość przepisów z zakresu:
- kodeksu postępowania administracyjnego,
- ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
- ustawy o podatku od towarów i usług,
- ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
- ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
e/ posiadanie prawa jazdy kat. B;
f/ znajomość języka obcego / niemiecki lub angielski/

2. Zakres zadań wykonywanych na tym stanowisku:
1/ zadania główne:

1) Prowadzenie ewidencji w zakresie wymiaru i poboru podatku od środków
transportowych od osób fizycznych i prawnych.

2) Pełnienie zastępstwa w kasie w czasie nieobecności kasjera.

3) Prowadzenie ewidencji rozliczeń należnego podatku VAT.

4) Wystawianie faktur VAT.

5) Sporządzanie miesięcznych deklaracji VAT

6) Sporządzanie przelewów do Urzędu Skarbowego.

7) Prowadzenie ewidencji syntetycznej kont pozabilansowych :

8) Komputerowe pisanie materiałów w zakresie budżetu Gminy.

9) Rozliczanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy.

10) Prowadzenie spraw dotyczących SPOZ w Walcach z ramienia Urzędu Gminy jako organu nadzorczego oraz innych spraw w zakresie opieki zdrowotnej.

11) Wykonywanie zadań Gminy określonych w przepisach o prowadzeniu działalności
gospodarczej m.in.
- prowadzenie rejestru działalności gospodarczej,
- wydawanie zaświadczeń o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej,
oraz wydawanie decyzji o wykreśleniu z niej,

12) Prowadzenie postępowań w sprawie wydawania lub cofania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz pobieranie, rozliczanie i weryfikowanie opłat
związanych z tymi zezwoleniami w trybie określonym przepisami o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

13) Przygotowywanie projektów uchwał organów Gminy w sprawie określania, w trybie
ustalonym w przepisach szczególnych, czasu pracy placówek handlu detalicznego,
zakładów gastronomicznych i usługowych oraz kontrola przestrzegania ograniczeń
nałożonych w tym zakresie,

14) Wykonywanie zadań Gminy określonych w przepisach o przeciwdziałaniu
narkomanii oraz w przepisach o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

15) Koordynowanie działań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych..

3. Wymagane dokumenty:

a/ list motywacyjny oraz CV winne być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101,
poz. 926 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach
samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1593 z późń.zm.)
b/ oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
c/ oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
(w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia
zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego);
d/ kopia dyplomu ukończenia wyższej uczelni,
e/ kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy,
zaświadczenia o zatrudnieniu);
f/ kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje( kursy, certyfikaty,
zaświadczenia);
g/ oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym
stanowisku;
h/ oryginał kwestionariusza osobowego: DOCkwestionariusz.doc (28,50KB)

4. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a/ termin 06.12.2007 rok do godz. 15:00
b/ komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Walcach pok. nr 9 – sekretariat lub pocztą na adres 47-344 Walce ul. Mickiewicza 18
adres (liczy się data stempla pocztowego).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Złożone dokumenty winne być opatrzone klauzulą :„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn.zm.) oraz na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w dotychczasowych miejscach mojej pracy i nauki w celu potwierdzenia spełniania warunku posiadania przeze mnie nieposzlakowanej opinii,

WÓJT GMINY WALCE

mgr Bernard Kubata


URZĄD GMINY
w WALCACH

OGŁOSZENIE

Komisja Rekrutacyjna po dokonaniu analizy dokumentów aplikacyjnych kandydatów na stanowisko pracy d/s wymiaru, podatków i działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy w Walcach zakwalifikowała do rozmowy kwalifikacyjnej n/w kandydatów:
Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania

GORZAŁA MARIOLA  Walce

MICHNA ROMANA   Stradunia

Walce, 2007-12-11
WÓJT
mgr Bernard Kubata


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

w Urzędzie Gminy w Walcach na stanowisko pracy :
d/s wymiaru, podatków i działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy w Walcach

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko

została wybrana Pani Romana MICHNA

zamieszkała: Stradunia

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatką komisja stwierdziła, że jest to osoba ambitna, komunikatywna i solidna. Wykazała się znajomością przepisów zagadnień prowadzonych na danym stanowisku. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe oraz wiedza umożliwią jej w pełni wykonywanie wszystkich zadań na przedmiotowym wolnym stanowisku urzędniczym. Spełnia wymagane kryteria.
WÓJT GMINY


13.12.2007r. mgr Bernard Kubata


 

13.12.2007
Przewiń do góryStrzałka do góry