Menu pomocnicze

Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego (zakończony 10-04-2008 r.)

WÓJT GMINY WALCE
O G Ł A S Z A
nabór na stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy w Walcach

na stanowisko pracy:
Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
…………………………………………………………………………………………………
I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

1) wymagania niezbędne:

a/ wykształcenie wyższe administracyjne, humanistyczne
b/ posiadanie obywatelstwa polskiego;
c/ korzystanie z pełni praw publicznych;
d/ niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
e /nieposzlakowana opinia ;
f/ co najmniej 4 letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych
w administracji samorządowej, państwowej,
g/ co najmniej 8 letni staż pracy na stanowiskach urzędniczych w administracji
samorządowej, państwowej,
h/ posiadanie ogólnego stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie;
i/ pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw
publicznych
j/ bardzo dobra znajomość ustawy z dnia 29 września 1986r. - prawo o aktach
stanu cywilnego (Dz. U. Nr 36, poz.180, z późn. zm),
k/ znajomość ustaw:
- z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz.93 z późn. zm.)
- z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz.59
z późn. zm.)
- z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr
98 poz.1071 z późn zm.)

2) wymagania dodatkowe:
a/ dyspozycyjność;
b/ łatwość w nawiązywaniu relacji międzyludzkich;
c/ umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji;
d/ znajomość obsługi powszechnie używanych systemów operacyjnych, aplikacji
biurowych oraz doświadczenie w pracy z oprogramowaniem specjalistycznym
lub branżowym,
e/ umiejętność pracy w środowisku sieciowym,
f/ dokładność, staranność, rzetelność,
g/ umiejętność skutecznego komunikowania się i przekazywania informacji.II. Zakres zadań wykonywanych na tym stanowisku:

1. Dokonywanie czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego w formie :
- aktu stanu cywilnego, decyzji, postanowień ,

2. Powiadamianie na piśmie osoby zainteresowane o przyczynach odmowy dokonania
czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego wymienionych w art. 7 ust.2
w ustawie prawo o aktach stanu cywilnego i przestrzeganie określonej w ustawie
procedury.

3. Wydawanie decyzji o sprostowaniu i uzupełnieniu treści aktu stanu cywilnego,
skrócenie terminu oczekiwania do zawarcie małżeństwa, zawarcie małżeństwa poza
miejscem za mieszkania, umiejscowienie i odtworzenie treści aktu urodzenia,
małżeństwa i zgonu.

4. Prowadzenie i załatwianie korespondencji konsularnej i wydawanie zaświadczeń
o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego z obywatelami państw
obcych.

5. Realizacja zadań wynikających z ustawy o zmianie imion i nazwisk.

6 .Prowadzenie uroczystości rodzinnych ( zawarcie związku małżeńskiego, jubileusze
związków małżeńskich).
7. Sprawowanie nadzoru w zakresie ewidencji ludności nad:
- przygotowaniem decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania
i wymeldowania obywateli oraz potwierdzanie zameldowania w rejestrach
meldunkowych prowadzonych przez jednostki do tego zobowiązane,
- wykonywaniem czynności związanych z zameldowaniem i wymeldowaniem osób,
- bieżącym prowadzeniem i aktualizowaniem rejestrów wyborców,
- udostępnianiem danych ze zbioru PESEL w zakresie ewidencji ludności i dowodów
osobistych.
8. Sprawowanie nadzoru w zakresie dowodów osobistych nad:
- przyjmowaniem wniosków i wydawaniem dowodów osobistych w komputerowym
Systemie Obsługi Obywateli,
- wydawaniem dokumentów przechowywanych w aktach osobowych i udzielanie
informacji osobom uprawnionym,
- prowadzeniem archiwum kopert dowodowych aktualnych dowodów osobistych
i dowodów skasowanych.


III. Wymagane dokumenty:

a/ list motywacyjny oraz CV winne być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101,
poz. 926 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach
samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1593 z późń.zm.) oraz na
przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w dotychczasowych moich miejscach
pracy i nauki w celu ;potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przeze mnie
nieposzlakowanej opinii
b/ oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
c/ oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
(w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia
zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego);
d/ kopia dyplomu ukończenia wyższej uczelni;
e/ kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy,
zaświadczenia o zatrudnieniu);
f/ kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje( kursy, certyfikaty,
zaświadczenia);
g/ oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym
stanowisku;
h/ oryginał kwestionariusza osobowego DOCkwestionariusz.doc.

4. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a/ termin 27.03.2008 rok do godz. 15:00
b/ komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Walcach pok. nr 9 – sekretariat lub pocztą na adres: 47-344 Walce ul. Mickiewicza 18 (liczy się data stempla pocztowego).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Złożone dokumenty winne być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1593 z późń.zm.) oraz na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w dotychczasowych moich miejscach pracy i nauki w celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przeze mnie nieposzlakowanej opinii.
WÓJT GMINY WALCE

mgr Bernard Kubata


Walce 2008 – 03 - 12

 


                     Lista kandydatów spełniających wymagania formalne


Na podstawie art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że została złożona jedna oferta, która spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Zastępcy Kierownika USC w Urzędzie Gminy Walce:

1. P. Helena Kochan zam. Pawłowiczki


WÓJT GMINY WALCE

mgr Bernard Kubata 


 


                                      INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

          na stanowisko Zastępcy Kierownika USC w Urzędzie Gminy Walce


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko
została wybrana Pani Helena KOCHAN
zamieszkała: Pawłowiczki

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydat spełnia wymogi formalne określone w informacji o naborze.WÓJT GMINY WALCE

mgr Bernard Kubata


Walce, 2008-04-10 


 

10.04.2008
Przewiń do góryStrzałka do góry