Menu pomocnicze

Stanowisko ds. funduszy zewnętrznych w Urzędzie Gminy w Walcach (zakończone bez wyboru kandydata)

WÓJT GMINY WALCE  O G Ł A S Z A nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Walcach na stanowisko pracy:

ds. funduszy zewnętrznych w Urzędzie Gminy w Walcach

…………………………………………………………………………………………………

1) wymagania niezbędne:

a/ posiadanie obywatelstwa polskiego

b/ korzystanie z pełni praw publicznych;

c/ niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;

d/ nieposzlakowana opinia ;

e/ posiadanie wykształcenia wyższego ;

f/ co najmniej 4-letni staż pracy; na stanowiskach w jednostkach samorządu

terytorialnego, lub instytucjach państwowych

g/ posiadanie ogólnego stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku

urzędniczym

h/ znajomość zasad i organizacji funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz
przepisów prawnych w tym zakresie

i / znajomość ustawy o finansach publicznych;

j/ znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych;

k/ Bardzo dobra znajomość zasad przyznawania dofinansowania w ramach programów
operacyjnych w okresie 2007 – 2013

l/ umiejętność planowania i organizacji pracy

m/ obsługa komputera w zakresie programu – pakiet biurowy MS Office
 

2) wymagania dodatkowe:

a/ doświadczenie zawodowe związane z pozyskiwaniem środków zewnętrznych,

b/ wiedza techniczna i ekonomiczna dotycząca przygotowania dokumentów

wymaganych dla środków europejskich ( studium wykonalności, analiza

ekonomiczna projektu).

dyspozycyjność;

b/ łatwość w nawiązywaniu relacji międzyludzkich;

c/ umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,

e/ posiadanie prawa jazdy kat. B;

f/ znajomość języka obcego / niemiecki lub angielski/

2. Zakres zadań wykonywanych na tym stanowisku:

1/ zadania główne:

1) Przygotowanie i realizacja projektów finansowanych z Unii Europejskiej oraz innych

funduszy zewnętrznych

2) Opracowywanie raportów, analiz i informacji w tym zakresie ( projekty uchwał rady,
okresowe i końcowe sprawozdania z realizacji inwestycji finansowanych z UE)

3) Pozyskiwanie informacji o uwarunkowaniach i możliwościach pozyskiwania

środków do realizacji zadań gminnych,

4) Współpraca z odpowiednimi komórkami Urzędu Marszałkowskiego oraz

administracją rządową w celu spójnego planowania i realizacji projektów gminnych.

5) Współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Urzędu Gminy oraz jednostkami
organizacyjnymi Gminy w sprawach związanych z przygotowaniem i realizacją

projektów gminnych.

6) Kwalifikacja wydatków w projekcie oraz kontrola wydatkowanych środków.

7) Monitorowanie źródeł finansowania projektów ze środków UE i innych funduszy
zewnętrznych.

8) Monitorowanie wszelkich zmian w wytycznych i innych regulacjach dot.

realizowanych projektów mających wpływ na prawidłowe rozliczenie projektu

9) Wykonywanie innych czynności zleconych przez Wójta Gminy

3. Warunki pracy

- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę zawartą na czas określony z możliwością

przedłużenia na czas nieokreślony,

- Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy

3. Wymagane dokumenty:

- Kopia dowodu osobistego

- Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do

celów rekrutacji.

- List motywacyjny oraz szczegółowy życiorys zawodowy (CV)

- Kwestionariusz osobowy : DOCkwestionariusz.doc

- Kopia dyplomu ukończenia studiów.

- Kopia dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy oraz dodatkowe

Kwalifikacje.

- Oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną dot. spełnienia

wymagań wskazanych w pkt 1 b i c ogłoszenia ( w przypadku zatrudnienia wybranej

osoby dostarczenie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego)

- Oświadczenie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania

pracy na stanowisku urzędniczym..

4. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a/ termin 17.11.2009 rok do godz. 15:00 ( decyduje data wpływu do Urzędu

b/ komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Walcach pok. nr 9 – sekretariat lub pocztą na adres 47-344 Walce ul. Mickiewicza 18

(liczy się data stempla pocztowego).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Złożone dokumenty winne być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1593 z późń.zm.) oraz na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w dotychczasowych moich miejscach pracy i nauki w celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przeze mnie nieposzlakowanej opinii.

WÓJT GMINY WALCE

/-/ mgr Bernard Kubata

Walce 2009 – 11 - 02


Walce 2009 – 11 - 19

 

Or – 01110-1/2009


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko ds. funduszy zewnętrznych
 


Zawiadamiam, iż w ogłoszonym w dniu 02.11.2009 r. konkursie na stanowisko ds. w Urzędzie Gminy w Walcach wpłynęły 2 oferty. Jednakże żadna z ofert nie spełnia wymagań niezbędnych podanych w ogłoszeniu na w/w stanowisko
W związku z powyższym postępowanie w sprawie naboru na stanowisko
ds. funduszy zewnętrznych w Urzędzie Gminy w Walcach zakończono bez wyboru kandydata.

Informacja podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

WÓJT GMINY

mgr Bernard Kubata


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

02.11.2009
Przewiń do góryStrzałka do góry