Menu pomocnicze

Stanowisko ds. funduszy zewnętrznych w Urzędzie Gminy w Walcach (zakończone bez wyboru kandydata)

WÓJT GMINY WALCE
O G Ł A S Z A
nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy w Walcach

na stanowisko pracy:
ds. funduszy zewnętrznych w Urzędzie Gminy w Walcach
…………………………………………………………………………………………………
 

1) wymagania niezbędne:

a/ posiadanie obywatelstwa polskiego
b/ korzystanie z pełni praw publicznych;
c/ niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
d/ nieposzlakowana opinia ;
e/ posiadanie wykształcenia wyższego ;
f/ co najmniej 2-letni staż pracy; na stanowiskach w jednostkach samorządu
terytorialnego, lub instytucjach państwowych
g/ posiadanie ogólnego stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku
urzędniczym
h/ znajomość zasad i organizacji funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz
przepisów prawnych w tym zakresie
i / znajomość ustawy o finansach publicznych;
j/ znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych;
k/ Dobra znajomość zasad przyznawania i rozliczania dofinansowania w ramach
programów operacyjnych w okresie 2007 – 2013
l/ umiejętność planowania i organizacji pracy
m/ obsługa komputera w zakresie programu – pakiet biurowy MS Office

2) wymagania dodatkowe:
a/ doświadczenie zawodowe związane z pozyskiwaniem środków zewnętrznych,
b/ wiedza techniczna i ekonomiczna dotycząca przygotowania dokumentów
wymaganych dla środków europejskich ( studium wykonalności, analiza
ekonomiczna projektu).
dyspozycyjność;
b/ łatwość w nawiązywaniu relacji międzyludzkich;
c/ umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,
e/ posiadanie prawa jazdy kat. B;
f/ znajomość języka obcego / niemiecki lub angielski/

2. Zakres zadań wykonywanych na tym stanowisku:
1/ zadania główne:

1) Przygotowanie i realizacja projektów finansowanych z Unii Europejskiej oraz innych
funduszy zewnętrznych

2) Opracowywanie raportów, analiz i informacji w tym zakresie ( projekty uchwał rady,
okresowe i końcowe sprawozdania z realizacji inwestycji finansowanych z UE)
3) Pozyskiwanie informacji o uwarunkowaniach i możliwościach pozyskiwania
środków do realizacji zadań gminnych,
4) Współpraca z odpowiednimi komórkami Urzędu Marszałkowskiego oraz
administracją rządową w celu spójnego planowania i realizacji projektów gminnych.
5) Współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Urzędu Gminy oraz jednostkami
organizacyjnymi Gminy w sprawach związanych z przygotowaniem i realizacją
projektów gminnych.
6) Kwalifikacja wydatków w projekcie oraz kontrola wydatkowanych środków.
7) Monitorowanie źródeł finansowania projektów ze środków UE i innych funduszy
zewnętrznych.
8) Monitorowanie wszelkich zmian w wytycznych i innych regulacjach dot.
realizowanych projektów mających wpływ na prawidłowe rozliczenie projektu
9) Wykonywanie innych czynności zleconych przez Wójta Gminy

3. Warunki pracy
- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę zawartą na czas określony z możliwością
przedłużenia na czas nieokreślony,
- Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy
. - Możliwość otrzymania lokalu mieszkalnego

3. Wymagane dokumenty:

- Kopia dowodu osobistego
- Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do
celów rekrutacji.
- List motywacyjny oraz szczegółowy życiorys zawodowy (CV)
- Kwestionariusz osobowy DOCkwestionariusz.doc
- Kopia dyplomu ukończenia studiów.
- Kopia dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy oraz dodatkowe
Kwalifikacje.
- Oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną dot. spełnienia
wymagań wskazanych w pkt 1 b i c ogłoszenia ( w przypadku zatrudnienia wybranej
osoby dostarczenie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego)
- Oświadczenie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania
pracy na stanowisku urzędniczym..

4. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a/ termin 03.12.2009 rok do godz. 15: 00 ( decyduje data wpływu do Urzędu
b/ komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Walcach pok. nr 9 – sekretariat lub pocztą na adres 47-344 Walce ul. Mickiewicza 18
adres (liczy się data stempla pocztowego).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Złożone dokumenty winne być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1593 z późń.zm.) oraz na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w dotychczasowych moich miejscach pracy i nauki w celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przeze mnie nieposzlakowanej opinii.

 
Wójt Gminy

mgr Bernard Kubata


Walce 2009 – 11 - 19
 


  Walce, 2009-12-08

Ks. 1110/3/09

 

Zawiadamiam, iż w ogłoszonym w dniu 19.11.2009r. konkursie na stanowisko ds. funduszy zewnętrznych w Urzędzie Gminy w Walcach wpłynęły 2 oferty.
Żadna z ofert nie spełnia niezbędnych wymagań podanych w ogłoszeniu na ww.
stanowisko.
W związku z powyższym postępowanie w sprawie naboru na stanowisko ds. funduszy w Urzędzie Gminy w Walcach zakończono bez wyboru kandydata.


Informacja podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy.


WÓJT

mgr Bernard Kubata

 

19.11.2009
Przewiń do góryStrzałka do góry