Menu pomocnicze

Stanowisko ds. funduszy zewnętrznych w Urzędzie Gminy w Walcach (zakończony)

WÓJT GMINY WALCE
O G Ł A S Z A
nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy w Walcach

na stanowisko pracy:
ds. funduszy zewnętrznych w Urzędzie Gminy w Walcach
…………………………………………………………………………………………………
 

1) wymagania niezbędne:

a/ posiadanie obywatelstwa polskiego
b/ korzystanie z pełni praw publicznych;
c/ niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
d/ nieposzlakowana opinia ;
e/ posiadanie wykształcenia wyższego ; lub średniego
f/ co najmniej 2-letni staż pracy
g/ posiadanie ogólnego stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku
urzędniczym
h/ znajomość zasad i organizacji funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz
przepisów prawnych w tym zakresie
i / znajomość ustawy o finansach publicznych;
j/ znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych;
k/ Dobra znajomość zasad przyznawania i rozliczania dofinansowania w ramach
programów operacyjnych w okresie 2007 – 2013
l/ umiejętność planowania i organizacji pracy
m/ obsługa komputera w zakresie programu – pakiet biurowy MS Office

2) wymagania dodatkowe:
a/ doświadczenie zawodowe związane z pozyskiwaniem środków zewnętrznych,
b/ wiedza techniczna i ekonomiczna dotycząca przygotowania wniosku
i dokumentów wymaganych dla środków europejskich
c/ dyspozycyjność;
d/ łatwość w nawiązywaniu relacji międzyludzkich;
e/ umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,
f/ posiadanie prawa jazdy kat. B;
g/ znajomość języka obcego / niemiecki lub angielski/

2. Zakres zadań wykonywanych na tym stanowisku:
1/ zadania główne:

1) Przygotowanie i realizacja projektów finansowanych z Unii Europejskiej oraz innych
funduszy zewnętrznych

2) Opracowywanie raportów, analiz i informacji w tym zakresie ( projekty uchwał rady,
okresowe i końcowe sprawozdania z realizacji inwestycji finansowanych z UE)
3) Pozyskiwanie informacji o uwarunkowaniach i możliwościach pozyskiwania
środków do realizacji zadań gminnych,
4. Współpraca z odpowiednimi komórkami Urzędu Marszałkowskiego oraz
administracją rządową w celu spójnego planowania i realizacji projektów gminnych.
5) Współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Urzędu Gminy oraz jednostkami
organizacyjnymi Gminy w sprawach związanych z przygotowaniem i realizacją
projektów gminnych.
6) Kwalifikacja wydatków w projekcie oraz kontrola wydatkowanych środków.
7) Monitorowanie źródeł finansowania projektów ze środków UE i innych funduszy
zewnętrznych.
8) Monitorowanie wszelkich zmian w wytycznych i innych regulacjach dot.
realizowanych projektów mających wpływ na prawidłowe rozliczenie projektu
9) Wykonywanie innych czynności zleconych przez Wójta Gminy


. - Możliwość otrzymania lokalu mieszkalnego

3. Wymagane dokumenty:

- Kopia dowodu osobistego
- Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do
celów rekrutacji.
- List motywacyjny oraz szczegółowy życiorys zawodowy (CV)
- Kwestionariusz osobowy DOCkwestionariusz.doc
- Kopia dyplomu ukończenia studiów.
- Kopia dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy oraz dodatkowe
Kwalifikacje.
- Oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną dot. spełnienia
wymagań wskazanych w pkt 1 b i c ogłoszenia ( w przypadku zatrudnienia wybranej
osoby dostarczenie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego)
- Oświadczenie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania
pracy na stanowisku urzędniczym..

4. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a/ termin 19.01.2010 rok do godz. 15:00 ( decyduje data wpływu do Urzędu
b/ komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Walcach pok. nr 9 – sekretariat lub pocztą na adres 47-344 Walce ul. Mickiewicza 18
adres (liczy się data stempla pocztowego).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Złożone dokumenty winne być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1593 z późń.zm.) oraz na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w dotychczasowych moich miejscach pracy i nauki w celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przeze mnie nieposzlakowanej opinii.

Wójt Gminy

mgr Bernard Kubata
Walce 2010-01-06 
 


OGŁOSZENIE


Komisja Rekrutacyjna po dokonaniu analizy dokumentów aplikacyjnych kandydatów na stanowisko pracy do spraw funduszy zewnętrznych w Urzędzie Gminy w Walcach zakwalifikowała do rozmowy kwalifikacyjnej n/w kandydatów:

Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania

KONOBRODZKA BARBARA                             PASKER-FABIJANIĆ RENATA

       Kędzierzyn – Koźle                                                              Wronin


Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami zostanie przeprowadzona w dniu 27 stycznia 2010r. o godz. 8-mej w Urzędzie Gminy w Walcach ul. Mickiewicza 18.

 


Walce, 2010-01-25

WÓJT

mgr Bernard Kubata


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

w Urzędzie Gminy w Walcach na stanowisko

d/s funduszy zewnętrznych w Urzędzie Gminy w Walcach


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko

została wybrana Pani Barbara KONOBRODZKA

zamieszkała: Kędzierzyn-Koźle


Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka posiada niezbędne kwalifikacje do zajmowania oferowanego w naborze
stanowiska. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej zaprezentowała się jako osoba komunikatywna, właściwie przedstawiła swoja wiedzę, predyspozycje zawodowe i umiejętności oraz wykazała się znajomością przepisów z zakresu realizowanych na tym stanowisku zadań.

 

 

WÓJT GMINY

mgr Bernard Kubata

29.01.2010r
 

07.01.2010
Przewiń do góryStrzałka do góry