Menu pomocnicze

Stanowisko KIEROWNIKA JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT (zakończony 24-02-2010 r.)

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

w Urzędzie Gminy w Walcach na stanowisko Kierownika Jednostki Realizującej Projekt w Urzędzie Gminy w Walcach Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Barbara LESIK, zamieszkała: Opole

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełnia wszystkie wymogi określone w informacji o naborze . W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej zaprezentowała się jako osoba komunikatywna, właściwie przedstawiła swoja wiedzę, predyspozycje zawodowe i umiejętności oraz wykazała się znajomością przepisów z zakresu realizowanych na tym stanowisku zadań.

 

 

WÓJT GMINY

24.02.2010r. mgr Bernard KubataWÓJT GMINY WALCE
O G Ł A S Z A
nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy w Walcach

na stanowisko pracy:
KIEROWNIKA JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT
…………………………………………………………………………………………………

1. wymagania niezbędne:
a/ posiadanie obywatelstwa polskiego,
b/ korzystanie z pełni praw publicznych;
c/ niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
d/ nieposzlakowana opinia ;
e/ wykształcenie wyższe techniczne- budownictwo, inżynieria środowiska
co najmniej 4-letni staż pracy w tym 2 lata na stanowisku kierowniczym
f/ uprawnienia budowlane wykonawcze ogólnobudowlane lub w branży instalacji
sanitarnych,
g/ posiadanie ogólnego stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku
urzędniczym

2. wymagania dodatkowe:
a/ znajomość obowiązujących przepisów i zasad przy realizacji projektów
dofinansowywanych z programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
b/ znajomość przepisów o finansach publicznych ,o samorządzie gminnym,
oraz zamówień publicznych
c/ umiejętność planowania i organizacji pracy w zespole,
d/ umiejętność obsługi komputera
e/ umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,
f/ komunikatywność, obowiązkowość sumienność
g/ posiadanie prawa jazdy kat. B;

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Kierowanie, koordynacja i nadzór nad pracami JRP.
2. Przygotowanie i tworzenie warunków do realizacji Projektu współfinansowanego z Funduszu Spójności pn. ”Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce ”
3. Zarządzanie i monitorowanie realizacji Projektu w zakresie rzeczowym i finansowym zgodnie z Harmonogramem Procedur Przetargowych, Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym oraz Planem Płatności.
4. Ścisła współpraca z przedstawicielami wszystkich instytucji uczestniczących w przygotowaniu i realizacji Projektu.
5. Ścisła współpraca z komórkami organizacyjnymi Beneficjenta zaangażowanymi w realizację Projektu.
6. Odpowiedzialność za opracowanie, wdrażanie i stosowanie procedur związanych z realizacją Projektu.
7. Przestrzeganie zatwierdzonych struktur, instrukcji i procedur zarządzania Funduszem Spójności wraz z późniejszymi aktualizacjami oraz Decyzją KE i Umową o dofinansowanie.
8. Nadzorowanie prac wykonywanych przez konsultantów zaangażowanych w przygotowanie dokumentacji przetargowych.
9. Ścisła współpraca z Inżynierem Kontraktu, udostępnianie wszelkich niezbędnych informacji i dokumentów oraz terminowe opiniowanie przedłożonych zgodnie z Kontraktem dokumentów.
10. Udział w sporządzaniu i aktualizacji: Harmonogramu Procedur Przetargowych, Planu Płatności i Harmonogramu Rzeczowo Finansowego.
11. Nadzór nad prawidłową realizacją Kontraktów
12. Koordynacja rozliczeń prowadzonych inwestycji
13. Niezwłoczne informowanie Pełnomocnika d.s Realizacji Projektu - MAO o nieprawidłowościach i zagrożeniach w realizacji Projektu.
14. Zatwierdzanie korespondencji i dokumentów przygotowywanych w JRP.
15. Zapewnienie warunków i ogólny nadzór nad przechowywaniem całości dokumentacji związanej z zarządzaniem finansowym ,technicznym oraz kontraktami przez okres pięciu lat następujących po roku , w którym nastąpiło przekazanie ostatniej transzy środków z Funduszu Spójności .
16. Organizacja narad koordynacyjnych w ramach JRP.
17. Udział w naradach koordynacyjnych w ramach JRP oraz w miarę potrzeb w spotkaniach roboczych organizowanych na terenie wykonywania prac budowlanych określonych w Projekcie.
18. Ciągły nadzór nad projektem pod względem osiągnięcia zaplanowanych efektów (rzeczowych, finansowych, efektu ekologicznego)
19. Wykonywanie wszelkich innych zadań wynikających z realizacji Projektu, poleconych przez MAO.

3. Wymagane dokumenty:
- Kopia dowodu osobistego
- Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do
celów rekrutacji.
- List motywacyjny oraz szczegółowy życiorys zawodowy (CV)
- Kwestionariusz osobowy DOCkwestionariusz.doc
- Kopia dyplomu ukończenia studiów.
- Kopia dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy oraz dodatkowe
Kwalifikacje.
- Oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną dot. spełnienia
wymagań wskazanych w pkt 1 b i c ogłoszenia ( w przypadku zatrudnienia wybranej
osoby dostarczenie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego)
- Oświadczenie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania
pracy na stanowisku urzędniczym..

4. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a/ termin 18.02.2010 rok do godz. 15:00 ( decyduje data wpływu do Urzędu
b/ komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na Kierownika Jednostki Realizującej Projekt ” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Walcach pok. nr 9 – sekretariat lub pocztą na adres 47-344 Walce ul. Mickiewicza 18
(liczy się data stempla pocztowego).
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Złożone dokumenty winne być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1593 z późń.zm.) oraz na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w dotychczasowych moich miejscach pracy i nauki w celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przeze mnie nieposzlakowanej opinii.

Wójt Gminy

mgr Bernard Kubata
Walce 2010-02 - 04

 

04.02.2010
Przewiń do góryStrzałka do góry