Menu pomocnicze

Stanowisko specjalisty ds. administracji i raportowania w Jednostce Realizującej Projekt (zakończony)

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

w Urzędzie Gminy w Walcach na stanowisko

specjalisty ds. administracji i raportowania w JRP


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko

została wybrana Pani Maria JURCZYK

zamieszkała: Grocholub


Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełnia wszystkie wymogi określone w informacji o naborze . W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej zaprezentowała się jako osoba komunikatywna, właściwie przedstawiła swoja wiedzę, predyspozycje zawodowe i umiejętności oraz wykazała się znajomością przepisów z zakresu realizowanych na tym stanowisku zadań.

 

 

WÓJT GMINY
mgr Bernard Kubata
23.07.2010 r.kliknij: 
DOCOgłoszenie naboru.doc

WÓJT GMINY WALCE
O G Ł A S Z A
nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy w Walcach

na stanowisko pracy:
specjalisty ds. administracji i raportowania
w Jednostce Realizującej Projekt
…………………………………………………………………………………………………

1. wymagania niezbędne:
a/ posiadanie obywatelstwa polskiego,
b/ korzystanie z pełni praw publicznych;
c/ niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
d/ nieposzlakowana opinia ;
e/ wykształcenie wyższe (magisterskie) ekonomiczne, administracyjne
f co najmniej roczny staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,
lub instytucjach państwowych,
g/ posiadanie ogólnego stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku
urzędniczym

2. wymagania dodatkowe:
a/ znajomość obowiązujących przepisów i zasad przy realizacji projektów
dofinansowywanych z programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
b/ znajomość przepisów o finansach publicznych ,o samorządzie gminnym,
oraz zamówień publicznych
c/ umiejętność planowania i organizacji pracy w zespole,
d/ umiejętność obsługi komputera
e/ komunikatywność, obowiązkowość sumienność
f/ posiadanie prawa jazdy kat. B;

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. obsługa administracyjno – kancelaryjna JRP zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. (Dz. U. Nr 112 poz. 1319 z późn. zm.) w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych, w szczególności prawidłowe ewidencjonowanie i rejestrowanie korespondencji;
2. okresowa archiwizacja dokumentów zgodnie z instrukcją archiwalną obowiązującą
w Urzędzie Gminy;
3. prowadzenie tablicy ogłoszeń JRP;
4. przygotowanie ostatecznej treści umowy z wykonawcą na podstawie najkorzystniejszej oferty, wybranej w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia;
5. przyjmowanie interesantów oraz udzielanie im ogólnych informacji związanych
z realizowanym przedsięwzięciem;;
6. organizowanie i obsługa narad oraz konferencji zwołanych przez Kierownika JRP;
7. udział w kursach i szkoleniach;
8. prowadzenie terminarza spotkań JRP;
9. zapewnienie terminowego i prawidłowego przekazywania sprawozdawczości statystycznej i innych danych żądanych przez uprawnione podmioty;
10. terminowe i rzetelne załatwianie skarg i wniosków;
11. prowadzenie rejestrów umów i zleceń;
12. weryfikacja raportów i sprawozdań Inżyniera;
13. sporządzanie raportów z postępów w realizacji Projektu;
14. aktualizacja procedur JRP;
15. udzielanie informacji o Projekcie i współpraca z mediami;
16. prowadzenie działań informacyjnych i upowszechniających;
przygotowywanie notatek prasowych artykułów konferencji prasowych, ulotek, broszur
17. redakcja strony internetowej Projektu;
18. nadzorowanie wypełniania przez wykonawców zadań związanych z promocją i wizualizacją Projektu (tablice informacyjne, pamiątkowe);
19. opracowanie koncepcji szkoleń zewnętrznych w zakresie niezbędnym do realizacji projektu;
20. opracowanie harmonogramu szkoleń wewnętrznych w zakresie realizacji Projektu;
21. przechowywanie dokumentacji przez okres co najmniej 3 lat od daty zamknięcia PO IiŚ;
22. zgłaszanie MAO za pośrednictwem Kierownika JRP o zauważonych nieprawidłowościach;
23. przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy;
24. terminowe i sumienne wykonywanie poleceń przełożonych, zgodnie ze schematem organizacyjnym i procedurami JRP;
25. występowanie z inicjatywą mającą na celu usprawnienie pracy JRP w Urzędzie Gminy;
26. stałe podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych;
27. dbałość o urządzenia, narzędzia, sprzęt, materiały i inne mienie stanowiące własność Urzędu Gminy oraz o ład i porządek w miejscu pracy.
28. zapobieganie marnotrawstwu i sprzeniewierzeniom w trakcie realizacji Projektu;
29. przestrzeganie tajemnicy służbowej i zasad stosunków międzyludzkich

3. Wymagane dokumenty:
- Kopia dowodu osobistego
- Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych do celów rekrutacji.
- List motywacyjny oraz szczegółowy życiorys zawodowy (CV)
- Kwestionariusz osobowy DOCkwestionariusz.doc
- Kopia dyplomu ukończenia studiów.
- Kopia dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy oraz dodatkowe
Kwalifikacje.
- Oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną dot. spełnienia
wymagań wskazanych w pkt 1 b i c ogłoszenia ( w przypadku zatrudnienia
wybranej osoby dostarczenie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego)
- Oświadczenie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do
wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym..

4. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a/ termin 21.07.2010 rok do godz. 15:00 ( decyduje data wpływu do Urzędu
b/ komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na ” specjalistę ds. administracji i raportowania” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Walcach pok. nr 9 – sekretariat lub pocztą na adres 47-344 Walce ul. Mickiewicza 18 (liczy się data stempla pocztowego).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Złożone dokumenty winne być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1593 z późń.zm.) oraz na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w dotychczasowych moich miejscach pracy i nauki w celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przeze mnie nieposzlakowanej opinii.
 

 

Wójt Gminy

mgr Bernard Kubata
Walce 2010- 07- 08

 

 

 

08.07.2010
Przewiń do góryStrzałka do góry