Menu pomocnicze

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na wydanie decyzji środowiskowych - budowa w i ks ul Diamentowa w Straduni

                                                                                                                                          Walce, dnia 08.05.2007 r.
                                                   
O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania
Zgodnie z art. 46 a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 61 § 4 Kpa zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na  wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Diamentowej w Straduni”
Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Zgodnie z art. 28 Kpa, stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
Strony mogą zapoznawać się z dokumentacja sprawy w Urzędzie Gminy Walce pok. Nr 13 w godzinach pracy Urzędu tj.: w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 16.00 w pozostałe dni w godz. 7.15 do 15.15.
 
 
                                                    Wójt Gminy Walce
                                                      mgr Bernard Kubata
08.05.2007
Przewiń do góryStrzałka do góry