Menu pomocnicze

Obowiązek złożenia Wójtowi Gminy informacji o posiadanych urządzeniach i obiektach zawierających elementy azbestowe

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WALCE

Zgodnie z art. 162 ust. 4 i 5 – ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity z 2008 roku Dz. U. Nr 25, poz. 150 ze zm.) oraz na podstawie § 7 ust. 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 roku w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876) informuję, że właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub urządzenia technicznego oraz terenu, gdzie znajdują się wyroby azbestowe będący osobą fizyczną ma obowiązek przedłożenia Wójtowi informacji o posiadanych wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania.
Natomiast przedsiębiorcy zgodnie z art. 162 ust. 2 i 3 w/w ustawy składają szczegółowe informacje o posiadanych elementach azbestowych – Marszałkowi Województwa.
W/w informacje należy przedłożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.
Szczegółowych informacji w sprawie gospodarowania azbestem można uzyskać w Urzędzie Gminy Walce - Referat Promocji, Przetargów, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami pok. nr 11 (tel. 077/44 660 108 ).

Wójt Gminy Walce
/-/
mgr Bernard Kubata

Wzory zgłoszeń:
DOCZAL 1.doc
DOCZAL 2.doc
DOCZAL 3.doc
 


Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu udziela dotacji na zadania z zakresu usuwania azbestu.
Podstawą ubiegania się o dotację w zakresie usuwania azbestu będzie złożenie właściwego wniosku o przyznanie dotacji.
DOCRegulamin udzielania dotacji ze środków WFOŚiGW w Opolu na zadania z zakresu usuwania azbestu.doc
DOCWniosek o przyznanie dotacji.doc

 

20.01.2009
Przewiń do góryStrzałka do góry