Menu pomocnicze

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowych - Rozkochów stacja telefonii komórkowej

Walce, dnia 08.06.2007 r.
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
                Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zgodnie z art. 32, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.)
 
Urząd Gminy w Walcach podaje do publicznej wiadomości, że w tutejszym Urzędzie w publicznym dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, została zamieszczona Decyzja Nr PPOŚ 7624/16/2007 Wójta Gminy Walce o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestora:
Polska Telefonia Cyfrowa ” Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 181 , 02 - 222 Warszawa,  
dla przedsięwzięcia polegającego na:  
,,Rozbudowie stacji bazowej telefonii cyfrowej Rozkochów BTS 53210”.
 
W związku z powyższym informuję, ze w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z w/w decyzją w siedzibie Urzędu Gminy Walce ul. Mickiewicza 18 47 – 344 Walce, pokój Nr 11.
 Wójt Gminy
/-/ mgr Bernard Kubata
                                                                                 Walce, dnia 08.06.2007 r.
Nr PPOŚ. 7624/16/2007
                                                                      Polska Telefonia Cyfrowa
                                                              Al. Jerozolimskie 181
                                                                              00– 222 Warszawa

D E C Y Z J A
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
            Na podstawie art. 104, art. 107 § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art.46 ust.1, art. 46a ust.7, art. 48 ust. 2 pkt 1, art. 56 ust. 2,3,4,7 i art. 57 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), w związku Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz.2573 z późn. zm.)
Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26 września 2006 r. przez inwestora zastępczego DIGICOS Sp. z o.o.ul. Kamiennogórska 22 Poznań reprezentującego Polską Telefonię Cyfrowa Al. Jerozolimskie 181 00-222 Warszawa. Po uzgodnieniu wniosku inwestora z Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym - postanowienie znak: NZ/ZD-4325-130/06 z dnia 20.11.2006r.oraz Wojewodą Opolskim - postanowienie znak: ŚR.III.MD-6613-61/07 z dnia 14.05.2007r.
                                                        orzekam
określić środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie stacji bazowej BTS 53210, zlokalizowanej w miejscowości Rozkochów, działka nr 558 opisanego w Raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko będącego załącznikiem do wniosku
                   
Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko sporządzony przez dr Jerzego Wach i mgr Marcina Ścisłowskiego Przedsiębiorstwo Usługowe „Geograf” z Dąbrowy Górniczej   w miesiącu lutym 2007 r. stanowi załącznik do niniejszej decyzji
1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:
Przedsięwzięcie rozbudowy stacji bazowej BTS 53210, zlokalizowanej w miejscowości Rozkochów, działka nr 558 polegające na wymianie Rapeatera Mikrom 341 ICE na Noode G 0938 (2 Ch) co wpłynie na zmianę zasięgu oddziaływania pól elektromagnetycznych anten nadawczo – odbiorczych sektorowych Kathrein w następujący sposób:
- antena sektorowa K 730 376, pracująca w systemie GSM, zainstalowana na wysokości 15,4 m npt., skierowana na azymut 120 º, osiągnie zasięg oddziaływania powyżej 14,9 m npt. Do odległości w poziomie max. 10 m,
- antena sektorowa K 736 863, pracująca w systemie GSM, zainstalowana na wysokości 15,4 m npt., skierowana na azymut 300 º, osiągnie zasięg oddziaływania powyżej 13,4 m npt. do odległości w poziomie max. 10 m,
Nie zmienią się warunki pracy anteny sektorowej Andrew ASP J 810, pracującej w systemie GSM, zainstalowanej na wysokości 22,5 m npt., skierowanej na azymut 160 º.
2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.
Obszar stacji to parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rozkochowie. W bezpośrednim otoczeniu stacji znajduje się ogrodzony plac przykościelny . Miejsce instalacji anten to ściany i dach wieży kościelnej, o wysokości ok. 24 m W trakcie realizacji przedsięwzięcia oraz w trakcie eksploatacji nie ma potrzeby zajmowania i wykorzystywania dodatkowego terenu wokół wieży – wszystkie prace wykonywane będą na wieży. Nie występują żadne okresy i sytuacje, które mogły by w znaczący sposób wpłynąć ujemnie na środowisko zarówno w okresie rozbudowy jak i eksploatacji. 
Jedynym istotnym zagrożeniem ze strony stacji dla środowiska będzie elektromagnetyczne promieniowanie niejonizujące emitowane z systemów antenowych Obszar dla którego przekroczony jest dopuszczalny poziom elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego będzie występował kierunkach ich nadawania i nie będzie stwarzał żadnego zagrożenia. . Tym samym narażenie ludzi na działanie pola elektromagnetycznego głównie z uwagi na wysokość umieszczonych anten nie spowoduje zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi. Emisja pola elektromagnetycznego o częstotliwościach i mocy pracy anten nie powoduje zmian fizyko – chemicznych powietrza.
Stacja telefonii nie jest źródłem zanieczyszczenia gleby i powierzchni ziemi, nie ma niekorzystnego wpływu na klimat oraz nie będzie stwarzała uciążliwości dla środowiska w zakresie emisji hałasu jak i zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych. Na terenie gminy Walce nie występują obszary Natura 2000 , najbliższy obszar – Góry Opawskie- leży poza zasięgiem ponadnormatywnego oddziaływania stacji.
3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.
Użytkownicy instalacji telefonii komórkowej są obowiązani prowadzić pomiary poziomów pól elektromagnetycznych przenikających do środowiska. Urządzenia nadawcze stacji bazowej telefonii komórkowej powinny być tak skonstruowane, usytuowane i eksploatowane, aby ich praca nie powodowała występowania pól elektromagnetycznych o wartościach gęstości mocy większej od 0,1 W/m² lub składowej elektrycznej natężenia pola większej od 7 V/m w miejscach dostępnych dla ludności.
4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.
W czasie eksploatacji stacji bazowej nie istnieje możliwość wystąpienia sytuacji awaryjnych związanych z promieniowaniem elektromagnetycznym wysokiej częstotliwości.
Ewentualne sytuacje awaryjne w trakcie eksploatacji stacji mogą wiązać się jedynie z wyłączeniem urządzeń z pracy (awaria zasilania i urządzeń), a więc zanikiem zanieczyszczenia w postaci pola elektromagnetycznego i nie zachodzi tutaj obawa nadzwyczajnych zagrożeń środowiska.
5. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Z uwagi na położenie stacji i przewidywane zasięgi rozchodzącego się zanieczyszczenia nie zachodzi obawa transgranicznego oddziaływania na środowisko.
6. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.
Promieniowanie elektromagnetyczne o wartości gęstości mocy wynoszącej 0,1 W/m² nie obejmuje miejsc dostępnych dla ludzi , ani zabudowy mieszkaniowej, w tym samym nie zostaną przekroczone standardy jakości środowiska, a zatem nie ma potrzeby wyznaczania obszaru ograniczonego użytkowania.
7. Wnioskodawca jest zobowiązany do:
 
a)  bezpośrednio po rozpoczęciu użytkowania stacji oraz każdorazowo w razie zmiany warunków pracy instalacji, przeprowadzić pomiary kontrolne gęstości mocy pola magnetycznego przenikającego do środowiska o ile mogą one mieć wpływ na zmianę poziomów pól elektromagnetycznych, których źródłem jest ta instalacja, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów dotrzymania tych poziomów (Dz.U. Nr 192 z dnia 14.11.2003 r. poz. 1883),
b) należy wykonać pomiary promieniowania dla ewentualnego wyznaczenia stref ochronnych z godnie z §3 zał nr 2 lit. e rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy ( Dz. U. Nr 217, poz. 1833),
U Z A S A D N I E N I E
W dniu 26.06.2006 r. Pani Adrianna Puławska jako pełnomocnik inwestora : Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. z siedzibą 02 -222 Warszawa ul. Al. Jerozolimskie 181.
wystąpił do tut. Urzędu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej Polskiej Telefonii Cyfrowej BTS 53210, zlokalizowanej w miejscowości Rozkochów, działka nr 558
Po dokonaniu analizy wniosku Raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz mapy ewidencyjnej oraz ustaleniu stron postępowania administracyjnego, zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Wójt Gminy Walce zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie. Mając na uwadze art. 31, art. 32 ust. 1 pkt 1 i 3 ust. 2 i 3 i art. 46 ust. 1 i ust. 4 pkt 1 oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.), zapewniono udział społeczeństwa w przedmiotowej sprawie informując o prowadzonym postępowaniu na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie Gminy.
Następnie Wójt Gminy Walce, na podstawie art. 48 ust. 2 pkt1 oraz art. 57 ust. 1 ustawy prawo ochrony środowiska, zwrócił się w dniu 12.10.2006 r. do Wojewody Opolskiego i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o uzgodnienie w sprawie decyzji dotyczącej przedmiotowej sprawy.
Wojewoda Opolski postanowieniem z dnia 02.01.2007 r. znak: ŚR.III.MD-6613-144/06 postanowił odmówić inwestorowi uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w związku z barkiem możliwości określenia rodzaju przedsięwzięcia. Po uzupełnieniu raportu Wójt Gminy Walce pismem z dnia 10.04.2007 r. zwrócił się do Wojewody Opolskiego o ponowne uzgodnienie   Wojewoda Opolski postanowieniem   z dnia 17 maja 2007 r. uzgodniły przedmiotowe przedsięwzięcie wnosząc uwagi, które naniesiono w pkt 7 niniejszej decyzji. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny postanowieniem z dnia 07.09.2006r. znak: NZ/ZD-4325 -130/06 uzgodniły przedmiotowe przedsięwzięcie wnosząc uwagi, które naniesiono w pkt 7 niniejszej decyzji. Uznano, iż planowana inwestycja na etapie realizacji i eksploatacji nie będzie miała negatywnego wpływu na stan środowiska przyrodniczego i nie będzie stanowiła zagrożenia dla zdrowia ludzi.
Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Wójta Gminy Walce, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania 
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia posiada ważność 2 lata od dnia, w którym stała się ostateczna. Termin powyższy może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wójt 
     Gminy                                                                
mgr Bernard Kubata
 
Załącznik:
1. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
 
Otrzymują:
 
1. Polska Telefonia Cyfrowa
    Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
   
2. Parafia Rzymsko Katolicka w Rozkochowie
   ul. Wiejska 32, 47 – 344 Walce
 
 
 
 
01.10.2007
Przewiń do góryStrzałka do góry