Menu pomocnicze

Odstapienie od raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn: „Budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Diamentowej w Straduni”

Walce, dnia 11.06.2007 r.

Nr PP OŚ 7624/17/2007
P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami) oraz art. 123 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z póź. zm.) po zaciągnięciu opinii organu: Starosty Krapkowickiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach
p o s t a n a w i a m

odstąpić od wymogu sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn: „Budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Diamentowej w Straduni”
U Z A S A D N I E N I E
Przedsięwzięcie polegające na „Budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Diamentowej w Straduni” należy do kategorii określonej przepisem art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz wymienionej w § 3 ust. 1 pkt. 63 i 72 a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.).
W związku z powyższym dnia 04 maja 2007 r. Wójt Gminy Walce, pismem Nr PP OŚ 7624/10/2006 zwrócił się do Starosty Powiatowego w Krapkowicach o wydanie opinii w sprawie wymagalności i ewentualnego zakresu raportu oddziaływania inwestycji na środowisko.
Starosta Krapkowicki po przeanalizowaniu charakterystyki przedsięwzięcia w dniu 11 czerwca 2007 roku wydał opinię o nie nakładaniu obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia.
W dniu 04.05.2007 r. pismem Nr PP OŚ 7624/11/2007 wystąpiono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach o opinię w sprawie potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko.
Powiatowy Inspektor Sanitarny po przeanalizowaniu charakterystyki przedsięwzięcia w dniu 16.05.2007r. postanowił, że wobec w/w przedsięwzięcia nie jest konieczne sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Biorąc pod uwagę zakres inwestycji jej wpływ na wszystkie komponenty środowiska w trakcie realizacji i eksploatacji, a także potencjalne oddziaływanie zamierzenia na jakość życia mieszkańców organ wydający postanowienie podziela stanowisko Starosty Krapkowickiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o nie nakładaniu obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Biorąc pod uwagę powyższe postanowiono jak w sentencji

P O U C Z E N I E

Na niniejsze postanowienie stronie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Walce w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.


Wójt Gminy Walce

mgr Bernard Kubata

Otrzymują:

1. Agencja Nieruchomości Rolnych ul. 1 Maja 6 45 – 068 Opole
2. Barton Andrzej ul. Piękna 34 Naczęsławice
3. Niestrój Andrzej ul. Powstańców Śl. 24 a Stradunia
4. Nowak Maria ul. Opolsk 41 a Stradunia
5. Gabrielczyk Hanna i Bernard ul. Powstańców Śl. 16 Stradunia
6. Morawiec Anna ul. Dębowa 7 Stradunia
7. Wosczyna Monika ul. Powstańców Śl. 56 Stradunia
8. Jasik Krzysztof ul. Plebiscytowa 3 Stradunia
9. Jasik Urszula i Jan ul. Plebiscytowa 3 Stradunia
10. Wójt Gminy Walce
11. a/a
Do wiadomości:
1. Starostwo Powiatowe w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, Krapkowice
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ,ul. Ks. Koziołka 30, Krapkowice


12.06.2007
Przewiń do góryStrzałka do góry