Menu pomocnicze

Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację: budowa kanalizacji sanitarnej Rozkochów

                                                                               Walce, dnia 08.08.2007 r.
  
 
OBWIESZCZENIE
  Wójta Gminy Walce
 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
 
 
Zgodnie z art.61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2000r. Nr 98, poz. 1071 ) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (Dz.U.        z 2006r. Nr 129 poz.902 z poźn.zm.)
                                                                             
zawiadamiam,
że w dniu 08.08.2007 r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek z dnia 28.05.2007 r. , uzupełniony w dniu 08.08.2007 r.
 
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Rozkochów z tranzytem do miejscowości Walce
 
Jednocześnie podaję do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku  o wydanie decyzji.
 
 Zgodnie z art. 32 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska( Dz.U.z 2006r. Nr 129 poz. 902) informuję, o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy Walce ul. Mickiewicza 18,  w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.
 
mgr Bernard Kubata
Wójt Gminy Walce

DOCDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Rozkochów z tranzytem do miejscowości Walce.doc

Wójt Gminy Walce
Walce, dnia 02 stycznia 2008 r.
Nr PP OŚ 7624/44/07

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm. ),
informuję
o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej we wsi Rozkochów z tranzytem do miejscowości Walce”
Decyzja została wydana na wniosek Zakład Usług i Robót Wodnych sp. z o.o. ul. Morcinka 43 45 – 317 Opole reprezentowanego przez Panią Anny Salskiej zam. 45 – 427 Opole, ul. Bieszczadzka 7.
Informacja na temat podjętej decyzji znajduje się w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonych przez Urząd Gminy Walce , ul. Mickiewicza 18 47 – 344 Walce .
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie
w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Walce wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Walce oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Rozkochów, Walce, Zabierzów.

Wójt Gminy Walce
Bernard Kubata 

                                                                              
08.01.2008
Przewiń do góryStrzałka do góry