Menu pomocnicze

Obwieszczenie Wójta Gminy Walce nr 4 i 4A w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie i zakresie sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Nr PP- OŚ 7624-2/17/4/08 Walce, dnia 24 kwietnia 2008 r.


OBWIESZCZENIE Nr 4
Wójta Gminy Walce
w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie i zakresie sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25 poz.150 – tekst jednolity ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98 poz. 1071 – tekst jednolity z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania, iż w związku z toczącym się postępowaniem dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej na 43 turbiny na gruntach wsi Rozkochów, gmina Walce wniosek CLEAN ENERGY POLSKA Sp. z o.o. ul. Wiejska 28 Rozkochów 47 – 344 Walce reprezentowanej przez Pana Joachima Bobzin do Wójta Gminy Walce wpłynął wniosek w dniu 16.04.2008 r. dotyczący uwzględnienia w postępowaniu działki nr 89/1 na której zlokalizowany będzie GPZ. W związku z powyższym do organu opiniującego został skierowany wniosek o wydanie opinii, co do konieczności sporządzenia raportu dla w/w przedsięwzięcia oraz określenie zakresu raportu ewentualnie podtrzymanie opinii z dnia 14 marca 2008 r. lub zmiany opinii w/w inwestycji o następującej treści:


Walce, dnia 22.04.2008 r.
Nr PP-OŚ. 7624-2/17/08Starosta Krapkowicki
ul. Kilińskiego 1
47 – 303 KrapkowiceW związku z uzupełnieniem w dniu 16.04.2008 r. wniosku CLEAN ENERGY POLSKA Sp. z o.o. ul. Wiejska 28 Rozkochów 47 – 344 Walce reprezentowanej przez Pana Joachima Bobzin – Prezesa Zarządu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej na 43 turbiny na gruntach wsi Rozkochów, gmina Walce dotyczącym uwzględnienia w postępowaniu działki Nr 89/1 na której zlokalizowany będzie GPZ, na podstawie :
- art. 51 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 62, poz. 627 tekst jednolity z póżn. zm),
- § 3 ust. 1 pkt 6 oraz pkt 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z póź. zm) planowana inwestycja kwalifikuje się jako mogąca znacząco oddziaływać na środowisko i może wymagać sporządzenia raportu.

zwracam się z wnioskiem o wydanie opinii, co do konieczności sporządzenia raportu dla w/w przedsięwzięcia oraz określenie zakresu raportu ewentualnie podtrzymanie opinii z dnia 14 marca 2008 r. lub zmiany opinii

Wydanie przedmiotowej decyzji następuje przed wystąpieniem przez Inwestora o pozwolenie na budowę.
Jednocześnie informujemy, że liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 20.
W związku z powyższym stosownie do zapisów art. 46a ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska w niniejszym postępowaniu stosowany jest przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz.1071 tekst jednolity z późn. zm.).

Załączniki:
- informuję, iż wniosek o wydanie decyzji znajduje się w Państwa aktach wraz z informacją o której mowa w art. 49 ust. 3
- uzupełnienie wniosku,
- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


Do wiadomości :

1. CLEAN ENERGY POLSKA Sp. z o.o. ul. Wiejska 28, 47-344 Walce
2. Strony (wykaz w aktach sprawy)- obwieszczenie nr 4
3. a/a
WÓJT GMINY WALCE
/-/
mgr Bernard Kubata
Obwieszczenie umieszczono:
- tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Walce,
- tablica ogłoszeń w miejscowości Walce, Rozkochów, Zabierzów, Ćwiercie, Kromołów,
Kornica, Nowe Kotkowice, Stare Kotkowice, Biedrzychowice
- strona internetowa Urzędu Gminy Walce .
Nr PP -OŚ 7624-2/17/4A/08 Walce, dnia 24 kwietnia 2008 r.


OBWIESZCZENIE Nr 4 A
Wójta Gminy Walce
w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie i zakresie sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25 poz.150 – tekst jednolity) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98 poz. 1071 tekst jednolity z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania, iż w związku z toczącym się postępowaniem dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej na 43 turbiny na gruntach wsi Rozkochów, gmina Walce, wniosek CLEAN ENERGY POLSKA Sp. z o.o. ul. Wiejska 28 Rozkochów 47 – 344 Walce reprezentowanej przez Pana Joachima Bobzin do Wójta Gminy Walce wpłynął wniosek w dniu 16.04.2008 r. dotyczący uwzględnienia w postępowaniu działki Nr 89/1 na której zlokalizowany będzie GPZ. W związku z powyższym do organu opiniującego został skierowany wniosek o wydanie opinii, co do konieczności sporządzenia raportu dla w/w przedsięwzięcia oraz określenie zakresu raportu ewentualnie podtrzymanie opinii z dnia 14 marca 2008 r. lub zmiany opinii w/w inwestycji o następującej treści:Walce, dnia 22.04.2008 r.

Nr PP-OŚ. 7624-2/17/08

Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
w Opolu
ul. Mickiewicza 1
45 – 367 Opole


W związku z uzupełnieniem w dniu 16.04 2008 r. wniosku CLEAN ENERGY POLSKA Sp. z o.o. ul. Wiejska 28 Rozkochów 47 – 344 Walce reprezentowanej przez Pana Joachima Bobzin – Prezesa Zarządu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej na 43 turbiny na gruntach wsi Rozkochów, gmina Walce dotyczącym uwzględnienia w postępowaniu działki Nr 89/1 na której zlokalizowany będzie GPZ, na podstawie :
- art. 51 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 62, poz. 627 tekst jednolity z póżn. zm),
- § 3 ust. 1 pkt 6 oraz pkt 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z póź. zm) planowana inwestycja kwalifikuje się jako mogąca znacząco oddziaływać na środowisko i może wymagać sporządzenia raportu.

zwracam się z wnioskiem o wydanie opinii, co do konieczności sporządzenia raportu dla w/w przedsięwzięcia oraz określenie zakresu raportu ewentualnie podtrzymanie opinii z dnia 10 kwietnia 2008 r. lub zmiany opinii


Wydanie przedmiotowej decyzji następuje przed wystąpieniem przez Inwestora o pozwolenie na budowę.
Jednocześnie informujemy, że liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 20.
W związku z powyższym stosownie do zapisów art. 46a ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska w niniejszym postępowaniu stosowany jest przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz.1071 tekst jednolity z późn. zm.).

Załączniki:
- wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z informacja o planowanym przedsięwzięciu i mapami ewidencyjnymi
- uzupełnienie do wniosku,
- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Do wiadomości :

1. CLEAN ENERGY POLSKA Sp. z o.o. ul. Wiejska 28, 47-344 Walce
2. Strony (wykaz w aktach sprawy) – obwieszczenie nr 4A
3.a/a

WÓJT GMINY WALCE
/-/
mgr Bernard Kubata


Obwieszczenie umieszczono:
- tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Walce,
- tablica ogłoszeń w miejscowości Walce, Rozkochów, Zabierzów, Ćwiercie, Kromołów,
Kornica, Nowe Kotkowice, Stare Kotkowice, Biedrzychowice
- strona internetowa Urzędu Gminy Walce .


28.04.2008
Przewiń do góryStrzałka do góry