Menu pomocnicze

Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia podlegającego na budowie farmy wiatrowej na 45 turbin

Walce, dnia 10.03.2008 r.
Nr PP-OŚ 7624-32/8/07

DECYZJA
Na podstawie art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 tekst jednolity ze zm.) w związku z art. 46a ust. 1 i 7 pkt. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 62, poz. 627 tekst jednolity z póżn. zm), po rozpatrzeniu wniosku CLEAN ENERGY GbR oddział Walce, ul. Wiejska 28 Rozkochów 47 – 344 Walce w sprawie wycofania wniosku o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia podlegającego na budowie farmy wiatrowej na 45 turbin w miejscowości Rozkochów.

umarzam

postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia podlegającego na budowie farmy wiatrowej na 45 turbin w miejscowości Rozkochów na działkach o numerach ewidencyjnych: 671, 676, 161, 859, 93/6, 89/3, 756, 448, 65/2, 443, 431, 367, 362, 359/2, 334, 331/2, 311, 307, 297, 282, 328, 267, 276, 238, 239, 61, 12, 2/2,4,7/7,763, 774,785,89/2.

UZASADNIENIE
Wnioskiem z dnia 12 września 2007 roku CLEAN ENERGY GbR oddział Walce, ul. Wiejska 28 Rozkochów 47 – 344 Walce wystąpiła do Wójta Gminy Walce o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia podlegającego na budowie farmy wiatrowej na 45 turbin w miejscowości Rozkochów.
W toku postępowania wyjaśniającego oraz opiniującego w sprawie wymagalności i ewentualnego zakresu raportu oddziaływania inwestycji na środowisko, firma CLEAN ENERGY GBR Oddział Walce w dniu 03.03.2008 roku wystąpiła z wnioskiem o wycofanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizację w/w przedsięwzięcia.
Mając powyższe na względzie, zgodnie z art. 105 § 2 KPA stanowiącym, że organ administracji publicznej może umorzyć postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz gdy nie jest to sprzeczne z interesem społecznym wydaje decyzję o umorzeniu postępowania – orzeczono jak w sentencji.
W związku z tym, że liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 20, stosownie do zapisów art. 46a ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska w niniejszym postępowaniu stosowany jest przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz.1071 tekst jednolity z późn. zm.).
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Wójta Gminy Walce.

Wójt Gminy
mgr Bernard Kubata

Otrzymują:

- CLEAN ENERGY GbR oddział Walce, ul. Wiejska 28 Rozkochów 47 – 344 Walce

Do wiadomości:


- Starostwo Powiatowe w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, 47 – 303 Krapkowice
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ,ul. Ks. Koziołka 30 Krapkowice
- a/a

11.03.2008
Przewiń do góryStrzałka do góry